De Watermanager

De unieke IRM 3/5 – Watermanager
Art nr. 402112, 402113

BEKIJK DIT PRODUCT IN DE SHOP

IRM 3/5 – Watermanager
Art nr. 402112, 402113

U heeft een hoogwaardig product verworven en wij wensen u veel plezier van uw aanschaf. Om langdurig van uw aanschaf
gebruik te kunnen maken vragen we u de montagehandleiding en gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen. Het
produkt is in onze testprocedure in alle bedrijfstoestanden getest. Dit betekent voor u dat u een werkend product heeft
aangeschaft. Mocht er onverhoopt toch een storing optreden richt u zich dan aan uw handelaar/verkoper.

1.1 Garantie

De garantieduur is 24 maanden na aanschaf van dit product.
Binnen de garantieduur stellen wij bij storingen, kosteloos nieuwe onderdelen beschikbaar. Dat geldt enkel bij storingen die
terug te voeren zijn op de fabricage-en/of materiaalfouten. Dus storingen die ondanks het navolgen van de handleiding,
doelmatige gebruik en met in acht name van de gebruiksaanwijzing zich toch voor blijven doen. Bij service ter plaatse zijn
wij genoodzaakt om onze servicevoorwaarden te handhaven. u wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een service
aanvraagformulier. Dit formulier dient u ondertekend te retourneren aan onze servicedienst.

1.2 Algemene informatie

• Het systeem dient met inachtname van de huidige stand de van de techniek aangesloten te worden, met name de
technische voorschriften zoals DIN 1988, DIN 1986, NEN 1010 en DIN EN 1717!
• De gebruiker is verantwoordelijk voor alle maatregelen:
– De juiste installatie,
– Om te reageren op bedreigingen door ondeskundig gebruik.
• De GEP Watermanager is goedgekeurd voor gebruik:
– In regenwater systemen,
– 230 Volt 50 Hertz wisselstroom,
– Voor omschakeling van regenwater naar drinkwater
– Tot een watertemperatuur max. 35 ° C,
– Op het gebied van residentiële, commerciële en industriële gebouwen en kleine bedrijven.

Vragen over het apparaat en onderdelen:
• stel alleen aan uw dealer.
• Geef altijd afleveradres.
• Altijd serienummer vermelden
• Altijd met garantiebewijs (kopie aankoopfactuur)

1.3 Beschermende maatregelen

• Monteer het apparaat:in een droge vorstvrije ruimte, in een ruimte met een afvoer op de grond, bijvoorbeeld een
schrobputje, minstens 40 cm onder het plafond, gemeten vanaf de bovenkant van het apparaat. (nodig voor eventuele
inspectie en onderhoud aan de suppletie-unit)
• De gebruiker dient zijn/haar landelijke maatregelen voor preventie van ongevallen strikt in acht te nemen.
• Bij de elektrische installatie zijn de staats-en EU voorschriften van toepassing waargenomen in de huidige versie. De
Elektrische installatie is goedgekeurd door deskundigen, rekening houdend met de VDE 0100 en NEN1010.
• Stekker dient vrij toegangelijk te zijn
• Stekker mag pas in de wandcontactdoos gestoken worden nadat het apparaat naar behoren en conform de geldende
voorschriften geïnstalleerd is en alle aansluitingen op waterdichtheid gecontroleerd zijn
• Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat tijdens de inbedrijfstelling van de GEP Watermanager er zich geen personen
in het de regenwatertank bevinden, of de inbedrijfstelling met natte handen plaats vindt.
• Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de GEP Watermanager dient de stekker uit het stroomnet gehaald te worden
• Alle onderhouds-, installatie- of wijzigingsmaatregelen aan de GEP Watermanager en haar componenten, die onder
elektrische spanning staan kan ernstige verwondingen aan personen toebrengen, zelfs fataal zijn.
• De voedingsbron met een RCD (30 mA) beveiligen.
• De gebruiker mag niet op eigen initiatief ingrepen plegen die niet in de gebruiks- en Installatie-instructies zijn
omschreven.

Kosten als gevolg van onjuist gebruik of installatie worden niet geaccepteerd.
• Bij het niet opvolgen van de montagehandleiding en de gebruiksaanwijzing kan er geen aanspraak gemaakt worden op
enige vorm van garantie.
• Aanspraak op enige vorm van garantie of aansprakelijkheden vervalt bij het openschroeven van het apparaat tenzij
anders overeengekomen.

Voor gebruik aandachtig lezen, alle veiligheidsvoorschriften nakomen en voor toekomstig gebruik bewaren

Deze montagehandleiding bevat belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen. A.U.B voor de montage van electrische
aansluitingen en in bedrijfname de montage handleiding nauwkeurig te lezen. Verdere montage- en gebruiksaanwijzingen
die componenten of onderdelen van het toestel betreffen zijn aanvullend in acht te nemen.

Technische wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden

1.0 Preface

You have purchased a high quality product and we hope you enjoy shopping. In order to use your shopping for a longer
time, we ask you to read the installation instructions and the operating instructions carefully. The product was tested in
our test procedure under all operating conditions. This means that you have purchased a working product. In the unlikely
event that a fault occurs, contact your dealer / seller

1.1 Warranty

The warranty period is 24 months after purchase of this product.
Within the warranty period, we provide new parts free of charge in the event of faults. This only applies to faults that are
due to manufacturing and / or material defects. This means that despite the instructions, the efficient use and the user
manual, errors continue to occur. We are committed to maintaining our on-site service conditions. You will be informed
via a service request form. This form must be signed and returned to our service department.

1.2 General information

• The system must be connected to the current state of the art, in particular to the technical regulations such as DIN
1988, DIN 1986, NEN 1010 and DIN EN 1717!
• The user is responsible for all actions:
– the right installation,
– to respond to threats due to improper use.
• The GEP Watermanager is approved for use:
– in rainwater systems
– 230 Volt 50 Hertz alternating current,
– For switching from rainwater to drinking water
– up to a maximum water temperature of 35 ° C,
– In the area of residential, commercial and industrial buildings as well as small businesses.

Questions about the device and the parts:
• Ask only your dealer.
• Always indicate delivery address.
• Always enter the serial number
• Always with warranty certificate (copy purchase invoice)

1.3 Protective measures

• Mount the device in a dry, frost-free room in a room with a floor drain, eg. Scrub pits, at least 40 cm below the ceiling,
measured from the top of the unit. (necessary for inspection and maintenance of supplementary unit)
• The user must strictly comply with his national accident prevention measures.
• The applicable national and EU regulations for the electrical installation have been observed in the current version. The
electrical installation was approved by experts taking into account the VDE 0100 and NEN1010.
• The plug must be freely accessible
• The plug may only be plugged into the socket if the device has been installed correctly and complies with the applicable
regulations. All connections have been tested for water resistance.
• It must be ensured that no persons are in the rainwater tank or during start-up with wet hands when commissioning
the GEP Watermanager.
• During maintenance work on the GEP Watermanager, the plug must be disconnected from the mains
• All maintenance, installation or modification of the GEP Watermanager and its live components can result in death or
serious injury.
• Protect the power source with a RCCB (30 mA).
• The user may not carry out interventions on his own initiative that are not described in the user and installation
instructions.

Costs due to improper use or installation will not be accepted.
• Failure to follow the installation instructions and instructions for use may not constitute a guarantee.
• The right to warranty or liability expires if the device is unscrewed, unless otherwise agreed.

Read carefully before use, comply with all safety regulations and save for future use

This installation manual contains important points for attention and recommendations. A.U.B for the assembly of electrical
connections and in operation the installation manual carefully read. Further installation and operating instructions
concerning components or parts of the device are additionally to be observed.

Subject to technical changes and printing and typing errors

1.0 Vorwort

Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben und wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einkauf. Um Ihren Einkauf
längere Zeit nutzen zu können, bitten wir Sie, die Installationsanleitung und die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.
Das Produkt wurde in unserem Testverfahren unter allen Betriebsbedingungen getestet. Dies bedeutet, dass Sie ein
funktionierendes Produkt erworben haben. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eine Störung auftritt, wenden Sie sich
bitte an Ihren Händler / Verkäufer

1.1 Gewährleistung

Die Garantiezeit beträgt 24 Monate nach dem Kauf dieses Produkts.
Innerhalb der Garantiezeit stellen wir bei Störungen kostenlos neue Teile zur Verfügung. Dies gilt nur für Fehler, die auf
Herstellungs- und / oder Materialfehler zurückzuführen sind. Dies bedeutet, dass trotz der Beachtung der Anweisungen,
der effizienten Verwendung und unter Berücksichtigung der Bedienungsanleitung weiterhin Fehler auftreten. Wir sind
verpflichtet, unsere Servicebedingungen vor Ort beizubehalten. Sie werden über ein Serviceanfrageformular informiert.
Dieses Formular muss unterschrieben an unsere Serviceabteilung zurückgesandt werden.

1.2 Allgemeine Informationen

• Das System muss mit dem aktuellen Stand der Technik, insbesondere den technischen Vorschriften wie DIN 1988, DIN
1986, NEN 1010 und DIN EN 1717 verbunden sein!
• Der Benutzer ist für alle Maßnahmen verantwortlich:
– die richtige Installation,
– um auf Bedrohungen zu reagieren, die auf unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.
• Der GEP Watermanager ist zur Verwendung zugelassen:
– in Regenwassersystemen
– 230 Volt 50 Hertz Wechselstrom,
– Zum Umschalten von Regenwasser auf Trinkwasser
– bis zu einer Wassertemperatur von maximal 35 ° C,
– Im Bereich der Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäude sowie der kleinen Unternehmen.

Fragen zum Gerät und zu den Teilen:
• Fragen Sie nur Ihren Händler.
• Immer Lieferadresse angeben.
• Geben Sie immer die Seriennummer an
• Immer mit Garantieschein (Kaufrechnung kopieren)

1.3 Schutzmaßnahmen

• Montieren Sie das Gerät: in einem trockenen, frostfreien Raum in einem Raum mit Bodenablauf, z. B. Schrubbgruben,
mindestens 40 cm unter der Decke, gemessen von der Oberseite des Geräts. (notwendig für Inspektion und Wartung
der Ergänzungseinheit)
• Der Benutzer muss seine nationalen Unfallverhütungsmaßnahmen strikt einhalten.
• Die für die elektrische Installation geltenden Landes- und EU-Bestimmungen wurden in der aktuellen Version beachtet.
Die elektrische Installation wurde von Experten unter Berücksichtigung der VDE 0100 und NEN1010 genehmigt.
• Der Stecker muss frei zugänglich sein
• Der Stecker darf nur in die Steckdose eingesteckt werden, wenn das Gerät ordnungsgemäß installiert wurde und den
geltenden Vorschriften entspricht. Alle Anschlüsse wurden auf Wasserdichtigkeit geprüft.
• Es muss sichergestellt werden, dass sich bei der Inbetriebnahme des GEP Watermanager keine Personen im
Regenwassertank oder bei der Inbetriebnahme mit nassen Händen befinden.
• Bei Wartungsarbeiten am GEP Watermanager muss der Stecker vom Netz getrennt werden
• Alle Wartungs-, Installations- oder Änderungsmaßnahmen am GEP Watermanager und seinen unter Spannung stehenden
Komponenten können zu schweren Verletzungen von Personen bis hin zum Tod führen.
• Schützen Sie die Stromquelle mit einem FI-Schutzschalter (30 mA).
• Der Benutzer darf nicht auf eigene Initiative Eingriffe vornehmen, die nicht in der Benutzer- und Installationsanleitung
beschrieben sind.
Kosten aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Installation werden nicht akzeptiert.
• Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen und der Gebrauchsanweisungen kann keine Garantie beanspruchen.
• Der Anspruch auf Garantie oder Haftung erlischt, wenn das Gerät abgeschraubt wird, sofern nichts anderes vereinbart
ist.

Vor Gebrauch sorgfältig lesen, alle Sicherheitsvorschriften beachten und für künftige Verwendung aufbewahren

Dieses Installationshandbuch enthält wichtige Punkte zur Beachtung und Empfehlungen. A.U.B für die Montage der
elektrischen Anschlüsse und in Betrieb die Installationsanleitung sorgfältig durchgelesen. Weitere Montage- und
Betriebsanleitungen zu Komponenten oder Geräteteilen sind zusätzlich zu beachten.

Technische Änderungen sowie Druck- und Tippfehler vorbehalten

1.0 Préambule

Vous avez acquis un produit haut de gamme et nous espérons que votre achat vous donnera entière satisfaction. Pour
pouvoir l’utiliser sur le long terme, nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement le manuel de montage et
d’utilisation. Le produit a été testé dans toutes les situations d’exploitation dans le cadre de notre procédure d’essai.
En d’autres termes, vous êtes assuré d’avoir acheté un produit opérationnel. Si, malgré tout, une panne se produisait,
veuillez vous adresser à votre fournisseur/revendeur

1.1 Garantie

Un délai de garantie légal de 2 ans s’applique après l’achat de ce produit.
Durant la période de garantie, nous réparons gratuitement les pannes dues à des vices de production ou de matériel, et
ce à condition que l’installation ait été réalisée correctement de manière démontrable, qu’une utilisation appropriée soit
faite de l’appareil et que les instructions d’utilisation et d’installation aient été respectées.
Pour un service sur place, nous sommes obligés de maintenir nos conditions de service. Vous serez informé au moyen
d’un formulaire de demande de service. Ce formulaire doit être renvoyé signé à notre service après-vente

1.2 Informations générales

• Le système doit être raccordé en tenant compte de l’état actuel de la technique, en particulier les réglementations
techniques comme les normes DIN 1988, DIN 1986 et DIN EN 1717 !
• L’utilisateur est responsable de toutes les mesures suivantes :
– Une installation correcte,
– Doit réagir face à des problèmes dus à une utilisation inappropriée.
• Le GEP Watermanagement a été agréée pour une utilisation :
– Dans des systèmes d’eaux pluviales,
– 230 Volts 50 Hertz, courant alternatif,
– Pour le remplacement d’eaux pluviales filtrées en eau potable
– Jusqu’à une température de l’eau de 35 ° C,
– Dans le domaine de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels et de petites entreprises.

Pour des questions concernant l’appareil et des composants :
• Posez-les uniquement à votre revendeur.
• Indiquez toujours une adresse de livraison.
• Toujours mentionner le numéro de série
• Toujours avec une preuve de garantie(copie de la facture d’achat

1.3 Mesures de protection

• Montez l’appareil: dans une pièce sèche, hors gel, dans une pièce avec un siphon au sol, par exemple un bac de
récurage, au moins 40 cm en-dessous du plafond, mesurée à partir du haut de l’appareil. (nécessaire pour l’inspection
et la maintenance de l’unité de supplémentation)
• L’utilisateur doit respecter rigoureusement les mesures de prévention d’accidents applicables dans son pays.
• Pour l’installation électrique, les directives nationales et de l’UE s’aplliquent dans leur version actuelle. L’installation
électrique a été approuvée par des experts, selon VDE 0250.
• Fiche électrique doit être librement accessible
• La fiche électrique ne doit être branchée sur la prise murale qu’une fois l’appareil correctement installé et conformément
à la réglementation en vigueur, et si tous les raccordements ont été vérifiés pour leur étanchéité.
• Il est nécessaire de veiller à ce que lors de la mise en service du GEP Watermanager, personne ne se trouve dans le
réservoir d’eau de pluie.
• Durant la mise en marche et la mise en service, il est nécessaire d’éviter d’avoir les mains mouillées.
• Durant des travaux d’entretien au niveau de la pompe, la fiche électrique doit être retirée de la prise de courant de
secteur.
• Toutes les mesures de maintenance, d’installation ou de modification à la pompe et à ses composants qui ont lieu sous
tension électrique risquent d’occasionner de graves blessures aux personnes, voire s’avérer fatales.
• Protéger la source d’alimentation à l’aide d’un disjoncteur différentiel (30 mA).
• L’utilisateur ne peut pas, de sa propre initiative, effectuer des interventions qui ne sont pas décrites dans les instructions
d’utilisation et d’installation.
• Les frais réclamés des suites d’une utilisation ou d’une installation erronée seront rejetés.
• Toute réclamation à une forme de garantie ou de responsabilité ne devient plus valide lorsque l’appareil a été dévissé,
sauf convention contraire.

Lire attentivement avant utilisation, veuillez respecter toutes ces règles de sécurité et les garder pour une future utilisation.

Ce manuel d’installation contient des points importants d’attention et des recommandations. Pour le montage des
connexions électriques et son fonctionnement, veuillez S.V.P lire attentivement le manuel d’installation. Vous devez
également respecter les autres instructions d’installation et de fonctionnement relatives aux composants ou aux pièces
de l’appareil.

Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs d’impression et de frappe

1.4
Beschrijving van het product
Product description
Produktbeschreibung
Description du produit

De IRM®-3 & 5 Watermanager is een stekkerklare, compacte installatie voor gebruik van regenwater in
eengezinswoningen. De breaktank voor drinkwatervoorziening is conform EN1717 type AB. Inhoud 7 liter. De IRM®-
3 & 5 Watermanager beschikt over een zelfaanzuigende centrifugaalpomp (RC-3 of RC-5) voorzien van automatische
drukbesturing. De motorgestuurde kogelkraan zorgt voor de omschakeling tussen regenwater- en drinkwaterbedrijf.

Besturing voorziet in een automatische drinkwaterverversing die het systeem regelmatig overschakelt op drinkwater.
Zo wordt de inhoud van de breaktank regelmatig ververst en voorkomen dat het leidingwater in de drinkwaterleiding
te lang stil staat. Bij gebrek aan regenwater schakelt het systeem automatisch over op drinkwater door middel
van de vlotter met 20 meter kabellengte. De IRM®-3 & 5 Watermanager is voorzien van een geluidswerende EPP-
behuizing. De IRM®-3 & 5 Watermanager is geschikt voor wandmontage. Het toestel is KIWA, Belgaqua en DVGW
gecertificeerd

The IRM®-3 & 5 Watermanager is a plug-in, compact installation for rainwater use in single-family homes. The
break tank for drinking water supply is in accordance with EN1717 type AB. Content 7 liters. The IRM®-3 & 5 Water
Manager has a self-priming centrifugal pump (RC-3 or RC-5) with automatic pressure control. The motor-controlled
ball valve provides for the switch between rainwater and drinking water operation.

Control provides an automatic drinking water refreshment system that regularly switches the system to drinking
water. For example, the contents of the break tank are regularly updated and prevent the tap water in the drinking
water pipe from being idle for too long. In the absence of rainwater, the system automatically switches to drinking
water by means of the float with a 20 meter cable length. The IRM®-3 & 5 Watermanager is equipped with a sound-
proof EPP housing. The IRM®-3 & 5 Water Manager is suitable for wall mounting. The device is KIWA, Belgaqua and
DVGW certified

Der IRM®-3 & 5 Wassermanager ist eine anschlussfertige, kompakte Anlage zur Regenwassernutzung in
Einfamilienhäusern. Der integrierte Zwischenbehälter für die Trinkwasserversorgung entspricht der EN1717 Typ AB.
Inhalt des Trennbehälters beträgt ca. 7 Liter. Der IRM®-3 & 5 Wassermanager verfügt über eine selbstansaugende
Kreiselpumpe (Typ RC-3 oder RC-5) mit automatischer Druckregelung. Der motorgesteuerte Kugelhahn sorgt in
Verbindung mit der Steuerung für den automatischen Wechsel zwischen Regen- und Trinkwasserbetrieb.

Die Steuerung verfügt zudem über einen automatischen Stagnationsschutz, welches das System regelmäßig auf
Trinkwasser umschaltet. In diesem Fall wird der Inhalt des Zwischenbehälters regelmäßig getausch womit verhindert
wird, dass das Frischwasser in der Trinkwasserleitung zu lange ungenutzt bleibt und stagniert. Bei Regenwassermangel
schaltet das System in Verbindung mit dem Schwimmerschalter (20 Meter Kabellänge) automatisch auf Trinkwasser
um. Der IRM®-3 & 5 Wassermanager ist mit einem schalldichten EPP-Gehäuse ummantelt. Der IRM®-3 & 5
Wassermanager ist für die Wandmontage geeignet. Das Gerät ist KIWA, Belgaqua und DVGW zertifiziert

Le IRM®-3 & 5 Watermanager est un système complet d’eau de pluie en combinaison d’une une pompe à immer-
sion à pression dans le réservoir d’eau de pluie pour l’utilisation des eaux de pluie dans les maisons unifamiliales.
Le réservoir de rupture (ou breaktank ou gestionnaire) pour l’alimentation en eau potable est conforme à la norme
EN1717 type AB. Contenu 7 litres. Le Watermanager est fourni avec une pompe à immersion à pression (Combi-
press 5-30 ou Combipress 5-60) avec 2 connexions côté aspiration. La pompe est fournie avec un tuyau d’aspiration
flottant pour un montage du côté aspiration. L’autre côté aspiration est utilisé pour connecter l’alimentation en eau
potable du IRM®-S Watermanager.

La vanne à boisseau sphérique motorisée fournit l’alimentation en eau potable à la pompe à immersion à pression.
En l’absence d’eau de pluie, le système bascule automatiquement en eau potable au moyen du flotteur d’une lon-
gueur de câble de 20 mètres. La commande fournit également un renouvellement automatique en eau potable du
réservoir de rupture lors d’une utilisation prolongée de l’eau de pluie. Le Watermanager est équipé d’un boîtier EPP
insonorisé. Le IRM®-3S & 5S Watermanager convient au montage mural. L’appareil est certifié KIWA, Belgaqua et
DVGW

Pompkarakteristiek

1.5 Montage stappenplan
step by step plan
Zusammenstellung des Stufenplans
Montage

1
NL: Monteer de beugel waterpas op een vlakke wand van een massieve muur. (dat
voorkomt constructieve spanningen in het apparaat, storingen en resonanties).
Bij voorkeur een buitenmuur.

ENG: Mount the bracket on level on a flat massive wall. (this prevents constructive
tension in the device, malfunctions and resonances).

DE: Montieren Sie den Haltebügel des Wassermanager in einem trockenen und
frostfreien Raum. Vorzugsweisse auf einer massiv gemauerte Wand.

FR: Montez le support de niveau sur un mur plat d’un mur solide.(ceci éviteles contraintes structurelles dans l’appareil,lesdéfauts et les résonances). De
préférence un mur extérieur.

2
NL: Monteer het apparaat:in een droge vorstvrije ruimte, in een ruimte met een
afvoer op de grond, bijvoorbeeld een schrobputje, minstens 40 cm onder het
plafond, gemeten vanaf de bovenkant van het apparaat. (nodig voor eventuele
inspectie en onderhoud aan de suppletie-unit)

ENG: Install the Watermanager: In room which is dry and frost free, with a
drainage point in the ground and with atleast 40 cm of space above the device.
(required for inspections and maintenance.)

DE: Hängen Sie nun den Wassermanager in den Haltebügel. Achten Sie vorher
darauf das ein Notüberlauf vom Gerät zum Kanal in diesem Raum erstellt werden
kann. Zumindest muss in diesem Raum ein Bodenablauf oder eine kleine He-
beanlage vorhanden sein. Bitte lassen Sie zudem ca. 40cm Platz zwischen der
Decke des Raums und dem Wassermanager.

FR: Monter l’appareil: dans une pièce sèche et à l’abri du gel, dans une pièce
avec un drain au sol, par exemple une fosse de lavage, au moins 40 cm sous le
plafond, mesurée depuis le haut de l’appareil. (nécessaire pour l’inspection et la
maintenance de l’unité de supplémentation)

3
NL: Vul de zuigleiding handmatig met water totdat deze 100% gevuld is. Wacht
nu ca. 1 minuut en controleer of de waterkolom niet langzaam wegzakt in de
zuigleiding (dan is hij lek). Als het water niet wegzakt sluit dan de zuigleiding
aan, door deze handvast op de 3 delige koppeling te draaien. Bij de aanleg van
de zuigleiding kan er vuil in de leiding geraken! Als u dit niet 100% kunt uitslu-
iten dient de leiding na aanleg eerst doorgespoeld te worden alvorens deze op
het apparaat aangesloten mag worden!

ENG: Fill the suction pipe for 100% with water. Wait approx. 1 min and check if
the water column remains the same, if it drops it means that there is a leak. if it
remains, then connect the suction pipe by twisting it onto the 3-part connection
by hand. Dirt can enter the pipe when constructing the suction pipe. Make sure
to first flush the entire pipe before connecting the device.

DE: Bitte füllen Sie die Saugleitung zur Zisterne komplett mit Wasser. Warten
Sie ca. 1 Minute und kontrollieren Sie ob die Saugleitung noch vollständig voll
ist oder ob sich die Leitung entleert hat. In diesem Falle prüfen Sie bitte ob eine
Undichtigkeit der Saugleitung vorliegt. Wenn das Wasser noch vollständig in der
Leitung steht, verbinden Sie Leitung mit der Übergangsverschraubung des Was-
sermanagers am Sauganschluss.

FR: Remplissez manuellement la conduite d’aspiration avec de l’eau jusqu’à ce
qu’elle soit pleine à 100%. Attendez maintenant environ 1 minute et vérifiez
que la colonne d’eau ne coule pas lentement dans le tuyau d’aspiration (il fuit).
Si l’eau ne coule pas, raccordez la conduite d’aspiration en la serrant à la main
sur l’accouplement en 3 parties. Lorsque le tuyau d’aspiration est installé, de la
saleté peut pénétrer dans le tuyau! Si vous ne pouvez pas exclure ce 100%, le
tuyau doit d’abord être rincé après l’installation avant de pouvoir être connecté
à l’appareil!

4
NL: Sluit de persleiding op de meegeleverde kraan aan. Sluit vervolgens de kraan
aan op de 3-delige flexibele slangkoppeling. Gebruik hiervoor het fiberringetje
uit het aansluitset van de Watermanager. Monteer de persleiding met een beugel
met rubber mantel op de wand. Dit voorkomt resonanties in het leidingnet.

ENG: Connect the pressure pipe on the supplied tap. Then, connect the tap on
the 3-piece flexible hose connector. Use the fiber ring from the connection set.
Mount the pressure pipe with a bracket with rubber casing on the wall. This
prevents resonances in the water network.

DE: Verbinden Sie nun die Druckleitungabgangsleitung es Wassermanager
zum zweiten Leitungssystem des Hauses. Ebenfalls mittels der
Übergangsverschraubung an der Unterseite des Wassermanagers. Bitte achten
Sie darauf, das die Dichtung in der Verschraubung richtig sitzt. Stabilisieren Sie
die Druckleitung nun mit einer Rohrschelle an der Wand um Schwingungen und
Resonanzübertragung der Druckleitung zu verhindern.

FR: Raccorder le tuyau de pression au robinet fourni. Ensuite, connectez le
robinet au raccord flexible en 3 parties. Utilisez l’anneau de fibre du jeu de
connexions du gestionnaire d’eau. Monter le tuyau de pression avec un support
recouvert de caoutchouc sur le mur. Cela empêche les résonances dans le
réseau de canalisations.

5
NL: Met behulp van een steekmof dient het apparaat op het riool, de tank of
een pompinstallatie aangesloten te worden. Let op dat deze leiding minimaal
50 mm is en niet verjongd mag worden. Indien er gebruik gemaakt wordt van
een pompinstallatie richting het riool betracht dan de minimale pompcapaciteit
daarvan. Deze dient minimaal 3.000 L/h te zijn.

ENG: The device has to be connected to the sewer, tank or pump installation
with the use of a plug socket. Note that this pipe is minimally 50 mm and can
not be reduced in diameter. Use the minimum pump capacity when using a
pump installation towards the sewerage system. This has to be a minimum of
3.000 L/h.

DE: Achten Sie darauf, das der Abgang des Überlauf entsprechend
angeschlossen wird. Minimum mit einem DN 50 Abgangsrohr. Zudem dürfen
keine Verjüngungen im weiteren zum Kanal erstellt werden. Sollte der Notablauf
mittels einer Hebeanlage erfolgen, muss diese mindestens 3000 Liter pro
Stunde fördern können.

FR: L’appareil doit être raccordé à l’installation d’égout, de réservoir ou de
pompe au moyen d’une douille. Assurez-vous que ce tuyau mesure au moins
50 mm et ne peut pas être rajeuni. Si une installation de pompage est utilisée
dans le sens de l’égout, la capacité de pompage minimale est utilisée. Cela doit
être d’au moins 3 000 L / h.

6
NL: Sluit de drinkwaterleiding aan op de meegeleverde kraan. Sluit vervolgens de
kraan aan op de 3-delige flexibele slangkoppeling. Bij aanleg van de waterleiding
kan er vuil en slijpsel in de waterleiding geraken. Dit zal het ventiel in het toestel
doen lekken. Indien dergelijke vervuiling niet uitgesloten kan worden dient de
leiding na aanleg eerst doorgespoeld te worden alvorens deze op het toestel aan
te sluiten. Monteer vervolgens de vlotterschakelaar in de regenwatertank.

ENG: Connect the drinking water network to the supplied tap. Then, connect the
tap on the 3-piece flexible hose connector. The drinking water pipe can contain
dirt and small copper debris after constructing the water network. Therefore,
make sure the drinking water pipe is properly flushed in order to minimize the
chance of damaging the valve. Then, mount the floater switch in the rainwater
tank.

DE: Verbinden Sie nun die Trinkwassernachspeiseleitung mit dem
Wassermanagers. Ebenfalls mittels der Übergangsverschraubung an der
Unterseite des Wassermanagers. Bitte achten Sie darauf, das die Dichtung in der
Verschraubung richtig sitzt. Achten Sie ebenfalls darauf, das die Nachspeiseleitung
sauber ist, damit kein Dreck in das Schwimmerventil der Nachspeisung gelangt.
Stabilisieren Sie die Nachspeiseleitung ebenfalls mit einer Rohrschelle an der
Wand um Schwingungen und Resonanzübertragun zu verhindern. Installieren
Sie nur den Schwimmerschalter für die Überwachnung des Wasserstandes in der
Zisterne.

FR: Connectez le tuyau d’eau potable au robinet fourni. Ensuite, connectez le
robinet au raccord flexible en 3 parties. Lors de la pose du tuyau d’eau, la saleté
et le broyage peuvent pénétrer dans le tuyau d’eau. Cela entraînera une fuite de
la vanne dans l’appareil. Si une telle contamination ne peut pas être exclue, le
tuyau doit d’abord être rincé après l’installation avant d’être connecté à l’appareil.
Ensuite, montez l’interrupteur à flotteur dans le réservoir d’eau de pluie

7
NL: De kabel van de vlotter naar de besturing kan eventueel verlengd worden. Let
hierbij op een waterdichte verbinding. De kabel mag niet zonder beschermingsbuis
onder de grond geplaatst worden. We adviseren om een mantelbuis DN 110 toe
te passen waar tevens de zuigleiding en eventuele filterspoelleiding doorheen
gevoerd kunnen worden.
De vlotter in de tank dient vrij te kunnen bewegen en los boven de bodem te
hangen. Boven het niveau van de aanzuigkorf van de drijvende aanzuiging.

ENG: The cable of the floater to the control can be extended. Make sure this
cable is water proof, the cable cant be placed underground without protection
tube. We advice to apply a casing tube DN 110 which can hold the suction pipe
and optionally the filter cleaning pipe.
The floater in the tank has to be able to move freely and has to be clear from the
bottom and above the suction head of the floating extraction.

DE: Das Kabel des Schwimmerschalters kann bei Bedarf verlängert werden.
Achten Sie in diesem Zuge aber auch auf die maximale Saugleitungslänge des
Wassermanager. Bei Saugleitungen größer 15m kann es zu Schwierigkeiten
mit der Ansaugung kommen. In diesem Fall muss eine Zubringerpumpe mit
installiert werden. Bitte ziehen Sie das Kabel, wenn möglich durch ein 100er
Leerrohr. Durch dieses sollte auch die Saugleitung und optional die Leitung für
die Filterreiniung geführt werden.

FR: Le câble du flotteur à la commande peut être prolongé si nécessaire. Faites
attention à une connexion étanche. Le câble ne doit pas être placé sous terre
sans un tube de protection. Nous recommandons d’utiliser un tube de cuvelage
DN 110 à travers lequel la conduite d’aspiration et toute ligne de serpentin de
filtration peuvent également être alimentées.
Le flotteur dans le réservoir doit pouvoir se déplacer librement et pendre
librement au-dessus du fond. Au-dessus du niveau du panier d’aspiration de
l’aspiration flottante

8
NL: Sluit nu de kabel van de vlotterschakelaar aan op het toestel. Gebruik
hiervoor de speakerklemmen onderaan de Watermanager. Sluit de blauwe ader
van de kabel van de vlotter schakelaar aan op de rode klem. Sluit daarna de
bruine ader van de kabel van de vlotter schakelaar aan op de zwarte klem. Druk
de ongeisoleerde aders diep in de klem en sluit deze. De geel / groene kabel
(aarde) hoeft niet aangesloten te worden.

ENG: Connect the cable of the floater switch to the device. Use the supplied
cable clamps. Connect the blue wire of the cable to the floater switch to the
blue wire of the cable of the control system. Then, connect the brown wire of
the cable of the floater switch to the brown wire of the control system. Press the
uninsulated wires deep into the clamp and then close it by fIRM® ly pressing
the orange clips.

DE: Stecken Sie nun das Kabel des Schwimmerschalters in die entsprechenden
Klemmen an der Unterseite des Wassermanagers. Verbinden Sie die blaue und
braune Ader auch mit der jeweiligen Aderfarbe oberhalb der Klemme. Stecken
Sie die Kabel richtig fest in die Klemmen und schleißen Sie dann den organgen
Clip.

FR: Connectez maintenant le câble de l’interrupteur à flotteur à l’appareil.
Utilisez les bornes d’enceinte situées en bas du gestionnaire d’eau. Connectez le
fil bleu du câble de l’interrupteur à flotteur à la borne rouge. Ensuite, connectez
le fil marron du câble de l’interrupteur à flotteur à la pince noire. Appuyez sur
les fils non isolés profondément dans la pince et fermez-le. Le câble jaune / vert
(terre) n’a pas besoin d’être connecté.

Toevoerpomp noodzakelijk indien
aanzuigleiding > 15 meter

ndien de afstand < 15 meter ga door naar 2.1 inbedrijfstelling
If the distance is <15 meters, proceed to 2.1 commissioning
Wenn der Abstand <15 Meter ist, fahren Sie mit der 2.1-Inbetriebnahme for

Een toevoerpomp wordt gebruikt wanneer de afstand tussen de IRM® systeembesturing in het gebouw en de positie van de
regenwaterput(ten) groter is dan 15 meter. De lengte van de aanzuigleiding wordt dan zo groot dat de zelfaanzuigende pompen het
regenwater niet meer uit de regenwatertank kunnen zuigen. Een toevoerpomp biedt hier uitkomst en zorgt ervoor dat de IRM® pompen
regenwater toegevoerd krijgen door de toevoerpomp die in de regenput geplaatst wordt.

De toevoerpomp wordt aangesloten op de IRM® systeembesturing. Op het moment dat het IRM® systeem registreert dat er regenwater
gevraagd wordt, start het systeem de toevoerpomp op. De toevoerpomp zorgt ervoor dat de IRM®-pompen voldoende water kunnen
leveren aan de tappunten

A supply pump is used when the distance between the IRM® system control in the building and the position of the rain water well (s) is
greater than 15 meters. The length of the Suction pipe will then be so great that the self-priming pumps will no longer be able to suck
rainwater from the rainwater tank. A feed pump offers the solution and ensures that the IRM® pumps are supplied with rainwater by
the feed pump that is placed in the rainwater well.

The supply pump is connected to the IRM® system control. At the moment that the IRM® system registers that rainwater is being
requested, the system starts the supply pump. The supply pump ensures that the IRM® pumps can supply sufficient water at the draw-
off points.

Eine Zubringerpumpe wird verwendet, wenn der Abstand zwischen der IRM®-Systemsteuerung im Gebäude und der Position der
Regenwasserzisterne größer als 15 Meter ist. Die Länge der Saugleitung ist dann so groß, dass die selbstansaugenden Pumpen das
Regenwasser nicht mehr aus dem Regenwasserbehälter ansaugen können. Eine Zubringerpumpe bietet die Lösung und sorgt dafür, dass
die IRM®-Systeme durch die in der Regenwasserzisterne platzierten Zubringerpumpe mit Regenwasser zuverlässig versorgt werden.

Die Zubringerpumpe wird über die RegeIungen der IRM®-Systeme gesteuert. In dem Moment, in dem der IRM®-Controller registriert,
dass Regenwasser von den Verbrauchern angefordert wird, startet das System die Zubringerpumpe.

Une pompe d‘alimentation est utilisée lorsque la distance entre la commande du système IRM® dans le bâtiment et la position du ou
des puits d‘eau de pluie est supérieure à 15 mètres. La longueur du tuyau d‘aspiration devient alors tellement grande que les pompes
à amorçage automatique ne peuvent plus aspirer l‘eau de pluie du réservoir d‘eau de pluie. Une pompe d‘alimentation offre ici une
solution et garantit que les pompes IRM® sont alimentées en eau de pluie par la pompe d‘alimentation placée dans le réservoir.

La pompe d‘alimentation est connectée au contrôleur de système IRM®. Dès que le système IRM® enregistre la demande d’eau de
pluie, il démarre la pompe d’alimentation. La pompe d’alimentation garantit que les pompes IRM® peuvent fournir suffisamment d’eau
aux robinets

Montage toevoerpomp
Assembly supply pump
Montageversorgungspumpe

1
Monteer de toevoerpomp schakelkast op de muur.

Mount the supply pump socket on the wall.

Montieren Sie den Versorgungspumpenschalter an der Wand.

Fixez le boîtier de commutation de la pompe d’alimentation au mur

2
Steek het telefoonsnoer in de J45 klem van de toevoerpompbox.

Insert the telephone wire in the J45 clamp of the supply pump box.

Stecken Sie das Telefonkabel in das J45-Terminal der Versorgungspumpenbox.

Branchez le cordon téléphonique sur la borne J45 du boîtier de la pompe d’al-
imentation.

3
Steek de stekker van de toevoerpompbox in een externe 230V Wandcontactdoos.

Insert the power plug of the supply pump box in an external 230V power outlet

Stecken Sie den Stecker des Versorgungspumpenkastens in eine externe
230-V-Steckdose.

Insérez la fiche du boîtier de pompe d’alimentation dans une prise murale
externe de 230V

4
Steek de stekker van de toevoerpomp in de contactdoos op de toevoerpompbox.

Insert the power plug of the supply pump in the socket on the supply pump box.

Stecken Sie den Stecker der Versorgungspumpe in die Steckdose des
Versorgungspumpenkastens

Insérez la fiche de la pompe d’alimentation dans la prise du boîtier de la pompe
d’alimentation

De toevoerpomp is slechts toepasbaar indien aan alle onderstaande
randvoorwaarden voldaan wordt :

• Spanning 230 V 50 Hz.
• Pomp ten behoeve van schoon water opgeslagen in een tank.
• Pomp ten behoeve van schoon water dus geen andere agressieve
vloeistoffen.
• Maximale watertemperatuur 35°C.
• Maximale waterdiepte 20 meter.

The supply pump is only applicable if all of the following conditionsare met:

• Voltage 230 V 50 Hz.
• Pump for clean water stored in a tank.
• Do not pump any other aggressive liquids for clean water.
• Maximum water temperature 35 ° C.
• Maximum water depth 20 meters.

Die Versorgungspumpe ist nur anwendbar, wenn alle folgendenBedingungen erfüllt sind:

• Spannung 230 V 50 Hz.
• Pumpe für sauberes Wasser in einem Tank.
• Pumpen Sie keine anderen aggressiven Flüssigkeiten für
sauberes Wasser.
• Maximale Wassertemperatur 35 ° C
• Maximale Wassertiefe 20 Meter.

La pompe d’alimentation n’est applicable que si toutes les conditionssuivantes sont remplies:

• Tension 230 V 50 Hz.
• Pompe pour l’eau propre stockée dans un réservoir.
• Ne pompez pas d’autres liquides agressifs pour obtenir de l’eau
propre.
• Température maximale de l’eau 35 ° C
• Profondeur maximale de l’eau 20 mètres

1.
Plaatsing van pomp
• De pomp dient stevig op de bodem geplaatst te worden.
• De pomp dient vastgezet te worden met behulp van een staaldraad zodat
deze niet kan omvallen.
• Aan de bovenzijde van de pomp bevindt zich een beugel voor bevestiging
van de staaldraad aan de pomp.
• De andere zijde van de staaldraad dient aan de bovenzijde van de tank
bevestigd te worden. Bij voorkeur bij of in de schacht. Zo kan de pomp
eenvoudig uit de tank gehesen worden voor inspectie.
• De pomp dient onder alle omstandigheden met water gevuld te zijn
• De leidingen mogen niet geknikt zijn en niet langs andere delen schuren
• De kabel dient vanaf de tank naar het betreffende pand aangelegd te
worden. Gebruik hiervoor bij voorkeur een mantelbuis

1.
Installation of pump
• The pump must be placed firmly on the bottom.
• The pump must be secured with a steel wire so that it cannot fall over.
• At the top of the pump is a bracket for attaching the steel wire to the pump.
• The other side of the steel wire must be attached to the top of the tank.
Preferably at or in the shaft. This way the pump can easily be lifted out of
the tank for inspection.
• The pump must be filled with water under all circumstances
• The pipes must not be kinked and do not rub against other parts
• The cable must be laid from the tank to the relevant building. For this,
preferably use a jacket pipe

1
Installation der Pumpe
• Die Pumpe muss fest auf dem Boden stehen.
• Die Pumpe muss mit einem Stahldraht gesichert werden, damit sie nicht
umfallen kann.
• An der Oberseite der Pumpe befindet sich eine Halterung zum Befestigen
des Stahldrahtes an der Pumpe.
• Die andere Seite des Stahldrahts muss oben am Tank angebracht sein.
Vorzugsweise am oder im Schaft. Auf diese Weise kann die Pumpe zur
Inspektion leicht aus dem Tank gehoben werden.
• Die Pumpe muss unter allen Umständen mit Wasser gefüllt sein
• Die Rohre dürfen nicht geknickt werden und reiben nicht an anderen Teilen
• Das Kabel muss vom Tank zum entsprechenden Gebäude verlegt werden.
Verwenden Sie hierfür vorzugsweise ein Mantelrohr

1
• Installation de pompe
• La pompe doit être placée fermement en bas.
• La pompe doit être sécurisée avec un fil d’acier afin qu’elle ne puisse pas
tomber.
• Au sommet de la pompe se trouve un support permettant de fixer le fil
d’acier à la pompe.
• L’autre côté du fil d’acier doit être fixé au sommet du réservoir. De préférence
sur ou dans le puits. De cette façon, la pompe peut facilement être soulevée
du réservoir pour inspection.
• La pompe doit être remplie d’eau en toutes circonstances
• Les tuyaux ne doivent pas être pliés et ne pas frotter contre d’autres parties
• Le câble doit être posé du réservoir au bâtiment concerné. Pour cela, utilisez
de préférence un tuyau de gaine

2.
Aansluiten pomp
Let op! Bij de montage en bewerking van de leidingen kan er vuil en slijpsel
in de leiding terecht komen. Om dit te verhelpen dient men de leiding voor de
uiteindelijke aansluiting op de pomp door te spoelen met water.
• Voor aansluiting van de pomp minimaal 5/4 koppelingen en 40 mm buis
gebruiken.
• De pomp dient op de bodem te staan, dus niet aan de aansluitleidingen te
hangen
• Om beschadiging van de elektrokabel te voorkomen dient deze kabel bij
voorkeur met kabel-verbinders aan de persleiding verbonden te worden..
Hanteer hiervoor bijvoorbeeld tierips met een onderlinge afstand van 50
cm.

2.
Connecting the pump
Pay attention! During assembly and processing of the pipes, dirt and grinding
dust can get into the pipe. To remedy this, the pipe for the final connection to
the pump must be flushed with water.
• Use a minimum of 5/4 couplings and a 40 mm pipe for connecting the
pump.
• The pump must be on the bottom, not hanging on the connecting pipes
• In order to prevent damage to the electrical cable, this cable should
preferably be connected to the pressure line with cable connectors

2
Pumpe anschließen
Bitte beachten Sie! Bei der Montage und Bearbeitung der Rohre können Schmutz
und Schleifstaub in das Rohr gelangen. Um dies zu beheben, muss die Leitung
für den endgültigen Anschluss an die Pumpe mit Wasser gespült werden.
• Verwenden Sie mindestens 5/4 Kupplungen und ein 40-mm-Rohr zum
Anschließen der Pumpe.
• Die Pumpe muss unten sein und darf nicht an den Verbindungsrohren
hängen
• Um eine Beschädigung des elektrischen Kabels zu vermeiden, sollte
dieses Kabel vorzugsweise mit Kabelanschlüssen an die Druckleitung
angeschlossen werden, wofür zum Beispiel Tierips mit einem Abstand von
50 cm verwendet werden.

2
Connecter la pompe
S’il vous plaît noter! Lors du montage et du traitement des tuyaux, de la saleté
et de la poussière de broyage peuvent pénétrer dans le tuyau. Pour remédier
à cela, le tuyau pour le raccordement final à la pompe doit être rincé à l’eau.
• Utilisez un minimum de 5/4 raccords et un tuyau de 40 mm pour raccorder
la pompe.
• La pompe doit être sur le fond, non suspendue aux tuyaux de raccordement
• Afin d’éviter d’endommager le câble électrique, ce câble doit de préférence
être connecté à la ligne de pression à l’aide de connecteurs de câble, utilisez
à cet effet, par exemple, des gradins à une distance mutuelle de 50 cm

3.
Monteer de persleiding (figuur 3)
• Plaats op de perszijde van de dompelpomp de terugslagklep met de pijl
omhoog wijzend.
• Plaats hierop de perslang.
• Zorg voor een drukvaste waterdichte verbinding.

3.
Fit the pressure line (figure 3)
• Place the non-return valve on the delivery side of the submersible pump
with the arrow pointing upwards.
• Place the discharge hose on top.
• Ensure a pressure-resistant watertight connection

3
Druckleitung montieren (Bild 3)
• Platzieren Sie das Rückschlagventil mit dem Pfeil nach oben auf der Druck-
seite der Tauchpumpe.
• Legen Sie den Auslassschlauch oben auf.
• Stellen Sie eine druckfeste wasserdichte Verbindung sicher

3
Monter la conduite de pression (figure 3)
• Placez le clapet anti-retour avec la flèche dirigée vers le haut du côté re-
foulement de la pompe immergée.
• Placez le tuyau de refoulement sur le dessus.
• Assurez-vous que la connexion est étanche à l’eau

4.
Monteer de drijvende aanzuiging
Aansluiting drijvende aanzuiging. zie figuur 4. Deze aanzuiging dient aangesloten
te worden op het aanzuigaansluitpunt dat naar het midden van de tank gericht
is. De slang dient zodanig aan de pomp gemonteerd te worden dat de draaiing
van de slang er voor zorgt dat de slang zichzelf naar boven richt. Let op dat de
slang zich vrij kan bewegen en nergens langs schuurt of aanstoot

4.
Mount the floating suction
Floating suction connection. see figure 4. This suction must be connected to
the suction connection point that is directed to the center of the tank. The hose
must be mounted on the pump in such a way that the rotation of the hose
causes the hose to point itself upwards. Ensure that the hose can move freely
and does not rub or bump into anything

4
Montieren Sie den Schwimmsauger
Schwimmende Saugverbindung. Siehe Abbildung 4. Dieser Sauger muss an den
Sauganschlusspunkt angeschlossen werden, der auf die Mitte des Tanks gerichtet
ist. Der Schlauch muss so an der Pumpe montiert sein, dass der Schlauch durch
die Drehung des Schlauches nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass sich der
Schlauch frei bewegen kann und nicht reibt oder gegen irgendetwas stößt

4
Monter l’aspiration flottante
Raccord d’aspiration flottant. voir figure 4. Cette aspiration doit être raccordée
au point de raccordement d’aspiration dirigé vers le centre du réservoir. Le
tuyau doit être monté sur la pompe de telle sorte que la rotation du tuyau
force le tuyau à se diriger vers le haut. Assurez-vous que le tuyau peut bouger
librement et ne frotte ni ne heurte quoi que ce soit.

5.
Montage persleiding
• Vul de persleiding handmatig met schoon water (figuur 5).
• Monteer de perslang op de 40mm tyleenbuis (door de aannemer geplaats).
middels de messingkoppeling 40×5/4 inch (figuur 6).

5.
Assembly pressure line
• Fill the pressure line manually with clean water (Figure 5).
• Mount the delivery hose on the 40 mm tube (placed by the contractor).
through the brass coupling 40×5 / 4 inch (Figure 6).

5
• Montage Druckleitung
• Füllen Sie die Druckleitung manuell mit klarem Wasser (Abbildung 5).
• Montieren Sie den Druckschlauch auf dem 40-mm-Rohr (vom Auftragneh-
mer platziert). durch die Messingkupplung 40×5 / 4 Zoll (Abbildung 6).

5
Ligne de pression de montage
• Remplissez manuellement la conduite de pression avec de l’eau propre
(Figure 5).
• Montez le tuyau de refoulement sur le tube de 40 mm (placé par l’entrepre-
neur). à travers le raccord en laiton de 40×5 / 4 pouces (Figure 6).

6.
Montage dompelpomp in tank
• Monteer de hijsketting of hijstouw bovenin het mangat.
• Voer de elektrische voedingkabel door de mantelbuis naar de technische
ruimte

6
Einbau der Tauchpumpe im Tank
• Bringen Sie die Hebekette oder das Hebeseil oben am Schacht an.
• Verlegen Sie das Stromversorgungskabel durch die Rohrmuffe zum Tech-
nikraum.

6
Installation de pompe submersible dans le réservoir
• Montez la chaîne ou le câble de levage au sommet du regard.
• Faites passer le câble d’alimentation électrique à travers le boîtier jusqu’au
local technique

7.
Inbedrijfname Toevoerpomp
Vul de regenwaterput (gedeeltelijk) met water, zodat de pomp onderwater sta-
at. Zorg ervoor dat de drijvende aanzuiging niet tegen de wand schuurt en
vrij kan bewegen, dus niet in de knoop kan geraken met vlotterschakelaars
of niveau-sensoren. Test de pomp op debiet. Indien er een volle waterstraal
zonder zuurstof stroomt is de toevoerpomp klaar voor gebruik

7.
Commissioning Supply pump
Fill the rainwater well (partially) with water, so that the pump is under water.
Ensure that the floating suction does not rub against the wall and can move
freely, so that it cannot become entangled with float switches or level sensors.
Test the pump for flow. If a full stream of water without oxygen flows, the sup-
ply pump is ready for use

7.
Inbetriebnahme Versorgungspumpe
Füllen Sie das Regenwasser (teilweise) mit Wasser, so dass die Pumpe unter
Wasser steht. Stellen Sie sicher, dass der Schwimmsauger nicht an der Wand
reibt und sich frei bewegen kann, damit er sich nicht mit Schwimmerschaltern
oder Niveausensoren verheddern kann. Prüfen Sie die Pumpe auf Durchfluss.
Wenn ein voller Wasserstrom ohne Sauerstoff fließt, ist die Versorgungspumpe
betriebsberei

7
Mise en service de la pompe
Remplissez bien (partiellement) l’eau de pluie avec de l’eau, de sorte que la
pompe soit sous l’eau. Assurez-vous que l’aspiration flottante ne frotte pas con-
tre le mur et ne peut pas bouger librement, de sorte qu’elle ne puisse pas être
empêtrée dans des interrupteurs à flotteur ou des capteurs de niveau. Testez
le débit de la pompe. Si un flux complet d’eau sans oxygène s’écoule, la pompe
d’alimentation est prête à l’emploi


2.1
Inbedrijfstelling
Commissioning
Inbetriebnahme
Mise en serviceegenwatertank

1
NL: Ontlucht en vul de pomp in het toestel. Draai de vuldop eraf en vul de pomp
volledig met schoon water. Draai de vuldop vervolgens handvast aan en open
de afsluitkraan in de drinkwatertoevoer. En open vervolgens een aftappunt in de
persleiding en steek de stekker in een 230V wandcontactdoos. De pomp start
dan op. Sluit dan het aftappunt. De pomp brengt dan zijn maximale druk en
slaat dan af.

ENG: Vent out and refill the device. Twist off the refill cap and fill the pump
entirely with clean water. Then, twist the cap back on by hand an open the
drinking water supply. Then, open a disconnection point in the pressure pipe and
then insert the plug (230V outlet). The pump now starts. Close the disconnection
point. The pump now brings it maximum pressure and turns off.

DE: Öffenen Sie nun die Sechskantschraube am Sauganschluss der Pumpe und
füllen Sie dort Wasser ein. Schließen Sie nun die Schraube wieder. Öffenen Sie
nun die Trinkwassernachspeisung des Wassermanagers. Gegebenfalls müssen
Sie das System dazu manuell umstellen. Dadurch läuft nun weiteres Wasser aus
dem Nachspeisebehälter in Pumpe und deren Zuleitungen. Öffenen Sie nun den
Kugelhahn an der Druckseite. Die Pumpe startet.

FR: Purgez et remplissez la pompe dans l’appareil. Éteignez le bouchon de
remplissage et remplissez complètement la pompe avec de l’eau propre. Ensuite,
serrez le bouchon de remplissage à la main et ouvrez le robinet d’arrêt dans
l’alimentation en eau potable. Puis ouvrez un point de prise dans le tuyau de
refoulement et insérez la prise dans une prise 230V. La pompe démarre alors.
Puis fermez le point de taraudage. La pompe apporte alors sa pression maximale
puis s’éteint.

2
NL: Schakel nu de besturing op automatisch bedrijf. De onderste groene
LED brandt dan op het bedieningspaneel. Afhankelijk van het niveau in de
regenwatertank brand de groene of gele LED

ENG: Now switch to automatic operation. The lower green LED lights up on the
control panel. The 2nd green or yellow LED lights up depending on the level in
the rainwater tank.

DE: Schalten Sie nur das System wieder auf Automatik um. Die grüne LED der
Steuerung leuchtet nun nur noch, sofern genügen Regenwasser in der Zisterne
ist. Ansonsten leuchtet noch die Trinkwasserlampe zusätzlich.

DE: Schalten Sie nur das System wieder auf Automatik um. Die grüne LED der
Steuerung leuchtet nun nur noch, sofern genügen Regenwasser in der Zisterne
ist. Ansonsten leuchtet noch die Trinkwasserlampe zusätzlich.

AUTO
– regenwater gebruik, Dit is de bedrijfstoestand waarin het toestel moet staan.
De pomp pakt automatisch regenwater.

Switch: AUTO
– Rainwater use, This is the operating state in which the appliance must stand.
The pump automatically picks up rain water

Schalter: AUTO
– Regenwassernutzung, Dies ist der Betriebszustand, in dem das Gerät stehen
muss. Die Pumpe nimmt automatisch Regenwasser au

Schalter: AUTO
– Regenwassernutzung, Dies ist der Betriebszustand, in dem das Gerät stehen
muss. Die Pumpe nimmt automatisch Regenwasser au

AUTO / DRINKWATER
– drinkwater gebruik (regenwatertank is leeg)
– In bedrij

Switch: AUTO / DRINKWATER
– Drinkwwater use (rainwater tank is empty)
– In operation

Schalter: AUTO / DRINKWASSER
– Trinkwassernutzung (Regenwassertank ist leer)
– in Betrieb

Commutateur: AUTO / DRINKWATER
– utilisation de l’eau potable (réservoir d’eau de pluie vide)
– en fonctionnemen

Manueel (MAN)
– Gele led’s branden continue, dus NIET knipperend

– Yellow LEDs are lit continuously, so do NOT blink!

– Gelbe LEDs leuchten kontinuierlich, blinken also NICHT!

– Les LED jaunes sont allumées en permanence, donc ne clignote PAS

AUTO / DRINKWATER
– Alarm
– Overloopalarm: gele led knippert, controleer de werking van de drinkwater-
suppletievlotter. RESET: zet schakelaar om.
-In bedrij

Switch: AUTO / DRINKWATER
– Alarm
– Overflow alarm: yellow LED flashes, check the operation of the drinking
water replenishment float. RESET: convert switch.
– In operation

Commutateur: AUTO / DRINKWATER
– Alarme
– Alarme de débordement: la LED jaune clignote, vérifier le fonctionnement du
flotteur de réapprovisionnement en eau potable. RESET: convertir le commu-
tateur.
-En fonctionnement

2.2
Onderhoud
Maintence
Wartung
Maintenance

Het apparaat bevat onderdelen waar inspectie c.q. onderhoud noodzakelijk is. De tijdsintervallen waarmee dat geschiedt dienen, in het
belang van de gebruiker zelf, gerespecteerd te worden.

• Inspecties kunnen door de gebruiker zelf uitgevoerd worden!
• Onderhoud dient door een installateur dan wel een vakkundig gebruiker te
geschieden.

Inspectie en onderhoud aan het apparaat:

Behuizing
Inspectie: Behuizing op vervuiling en correcte bevestiging controleren.
Reiniging: Vuil aan de buitenzijde van het apparaat verwijderen met een vochtige doek
en een huishoudelijk schoonmaakmiddel.
Let er hierbij op dat er geen vocht in de stekker, schakelaar of achter het
bedieningspaneel dringt!
Tijdsinterval: Jaarlijks
Uitvoering: Gebruiker

Suppletie-unit
Inspectie: Controleren van correct openen en sluiten en het vrij bewegen van de
Vlotterarm.
Tijdsinterval: Elke 6 maanden, afhankelijk van ‘’hardheid’’ (PH waarde) van plaatselijk drinkwater.
Uitvoering: Gebruiker
Onderhoud: Afstellen van de vlotterarm.
Tijdsinterval: Alleen noodzakelijk bij alarmmelding “noodoverloop”
Uitvoering: Vakbekwame gebruiker of installateur
Bedieningspaneel
Inspectie: Functies van het bedieningspaneel controleren, zie hoofdstuk over het bedieningspaneel.
Tijdsinterval: Iedere 6 maanden
Uitvoering: Gebruiker

Pomp inclusief drukbesturing
Inspectie: Drukopbouw, Dichtheid, Pomp- en stromingsgeruis en functie. Hiervoor kort
de drukschakelaar “RESET” op de drukbesturing indrukken totdat de pomp aanspringt.
Tijdsinterval: Elke 6 maanden
Uitvoering: Gebruiker
Onderhoud: Pakkingen/Lagers verwisselen
Tijdsinterval: Elke 10.000 draaiuren, 10 jaar of bij voortijdige slijtage
Uitvoering: Installateur/Fabrikant

Afdichting Drinkwater
(Rubberen pakking tussen drinkwatertankje en vlotter).
Inspectie: Correcte montage en afdichting controleren.
Tijdsinterval: Elke 6 maanden
Uitvoering: Gebruiker

Vlotterschakelaar/ Druksensor in regenwatertank
Inspectie: Correcte montage en functie van vlotterschakelaar/ druksensor testen. Kabel op knikken, scheuren en overige ouderdoms- en of
slijtageverschijnselen controleren.
Tijdsinterval: Gelijktijdig met inspectie c.q. schoonmaken van de tank.
Uitvoering: Gebruiker

Inspectie- en onderhoudsplan

The device contains parts where inspection or maintenance is required. The time intervals with which this is done must, in the interest of
the user, be respected.

• Inspections can be carried out by the user himself!
• Maintenance must be carried out by an installer or a professional user
occur.

Inspection and maintenance of the device:
Housing
Inspection: Check the housing for contamination and correct confirmation.
Cleaning: Remove dirt on the outside of the device with a damp cloth
and a household cleaner.
Make sure that there is no moisture in the plug, switch or behind it
control panel urgent!
Time interval: Annually
Execution: User

Supplementation unit
Inspection: Checking correct opening and closing and the free movement of the
Float arm.
Time interval: Every 6 months, depending on “hardness” (PH value) of local drinking water.
Execution: User
Maintenance: Adjust the float arm.
Time interval: Only necessary for alarm message “emergency overflow”
Execution: Skilled user or installer
Control panel
Inspection: Check the functions of the control panel, see chapter on control panel.
Time interval: Every 6 months
Execution: User

Pump including pressure control
Inspection: Pressure build-up, Density, Pump and flow noise and function. Short for this
press the “RESET” pressure switch on the pressure controller until the pump starts.
Time interval: Every 6 months
Execution: User
Maintenance: Replace gaskets / bearings
Time interval: Every 10,000 operating hours, 10 years or with premature wear
Execution: Installer / Manufacturer

Drinking water seal
(Rubber gasket between drinking water tank and float).
Inspection: Check correct assembly and sealing.
Time interval: Every 6 months
Execution: User

Float switch / Pressure sensor in rainwater tank
Inspection: Test correct installation and function of float switch / pressure sensor. Check cable for kinks, cracks and other signs of age and
/ or wear.
Time interval: Simultaneously with inspection and / or cleaning of the tank.
Execution: User

Inspection and maintenance plan

Das Gerät beinhaltet Komponenten, welche einen Wartung benötigen. Diese Wartungsarbeiten sollten im
Interesse einer langen Lebensdauer des Wassermanagers regelmäßig durchgeführt werden.

-Die Inspektion kann nicht durch den Nutzer durchgeführt werden!
-Die Wartung muss durch einen Installateur oder einen qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Inspektion und Wartung des Gerätes:

Gehäuse:
Inspektion: Überprüfen des Gehäuses auf Schmutz und die richtige Befestigung
Reinigung: Um Schmutz vom Gehäuse zu entfernen, benutzen Sie bitte ein feuchtes Tuch und Haushaltsreiniger.
Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in den Stecker, Schalter oder hinter das Bedienfeld gelangt!
Zeitintervall: Jährlich
Ausführung: Verbraucher
Nachspeisung:
Inspektion: Überprüfung des korrekten Öffnens, Schließens und die freie Bewegung des Schwimmers
Zeitintervall: Alle 6 Monate, je nach ‘Härte’ ‘(pH-Wert) des lokalen Trinkwassers.
Ausführung: Verbraucher

Wartung: Einstellen des Schwimmers.
Zeitintervall: Nur erforderlich beim Alarm “Notüberlauf”
Ausführung: Erfahrener Fachbetrieb oder Installateur
Bedienfeld:
Inspektion: Funktion des Bedienfeldes kontrollieren, siehe Abschnitt auf dem Bedienfeld.
Zeitintervall: Alle 6 Monate
Ausführung: Verbraucher

Pumpe inkl. Druckregler
Inspektion: Druckaufbau, Dichtigkeit, Pumpe- und Strömungsgeräusche und Funktion. Dazu den Druckknopf
,,Reset“ auf dem Druckregler drücken, bis die Pumpe eingestellt wird.
Zeitintervall: Alle 6 Monate
Ausführung: Verbraucher
Wartung: Austauschen von Dichtungen/Lager
Zeitintervall: Alle 10.000 Stunden oder 10 Jahre bei vorzeitigem Verschleiß
Ausführung: Installateur / Hersteller

Dichtung Trinkwasser
(Gummidichtung zwischen dem Wassertank und Schwimmer).
Inspektion: Prüfen Sie die korrekte Montage und Abdichtung.
Zeitintervall: Alle 6 Monate
Ausführung: Nutzer

Schwimmerschalter im Regenwassertank
Inspektion: Testen Sie die korrekte Installation und Funktion des Drucksensors. Kabel auf Knicke, überprüfen Risse
und andere Ruhestand und oder Verschleiß. Überprüfen Sie Kabel auf Knicke, Risse und auf Verschleiß.
Zeitintervall: Gleichzeitig mit der Inspektion für die Reinigung des Tanks.
Ausführung: Verbraucher

Inspektions- und Wartungsplan

L’appareil contient des pièces nécessitant une inspection ou une maintenance. Les intervalles de temps utilisés doivent, dans l’intérêt de
l’utilisateur, être respectés.

• Les inspections peuvent être effectuées par l’utilisateur lui-même!
• La maintenance doit être effectuée par un installateur ou un utilisateur professionnel.
se produire.

Inspection et maintenance de l’appareil:
Le logement
Inspection: vérifiez que le boîtier n’est pas contaminé et confirmez correctement.
Nettoyage: Enlevez la saleté à l’extérieur de l’appareil avec un chiffon humide
et un nettoyant ménager.
Assurez-vous qu’il n’y a pas d’humidité dans la fiche, le commutateur ou derrière la fiche
panneau de commande urgent!
Intervalle de temps: annuel
Exécution: utilisateur

Unité de supplémentation
Inspection: vérification de l’ouverture et de la fermeture correctes et du libre mouvement du
Bras de flotteur.
Intervalle de temps: Tous les 6 mois, en fonction de la “dureté” (valeur du pH) de l’eau potable locale.
Exécution: utilisateur
Entretien: Réglez le bras du flotteur.
Intervalle de temps: nécessaire uniquement pour le message d’alarme “débordement d’urgence”
Exécution: utilisateur qualifié ou installateur
Panneau de contrôle
Inspection: vérifiez les fonctions du panneau de commande, voir le chapitre sur le panneau de commande.
Intervalle de temps: tous les 6 mois
Exécution: utilisateur

Pompe avec contrôle de pression
Inspection: accumulation de pression, densité, bruit et fonctionnement de la pompe et du débit. Court pour cela
appuyer sur le pressostat “RESET” du régulateur de pression jusqu’à ce que la pompe démarre.
Intervalle de temps: tous les 6 mois
Exécution: utilisateur
Maintenance: Remplacer les joints / roulements
Intervalle de temps: toutes les 10 000 heures de fonctionnement, tous les 10 ans ou en cas d’usure prématurée
Exécution: Installateur / Fabricant

Joint d’eau potable
(Joint en caoutchouc entre le réservoir d’eau potable et le flotteur).
Inspection: Vérifiez que le montage et l’étanchéité sont corrects.
Intervalle de temps: tous les 6 mois
Exécution: utilisateur

Interrupteur à flotteur / capteur de pression dans le réservoir d’eau de pluie
Inspection: Testez l’installation et le fonctionnement corrects de l’interrupteur à flotteur / du capteur de pression. Vérifiez que les câbles ne
sont pas tordus, craquelés ou autres signes de vieillissement et / ou d’usure.
Intervalle de temps: Simultanément à l’inspection et / ou au nettoyage du réservoir.
Exécution: utilisateur

Plan d’inspection et de maintenance


3. Leveringsomvang van Thinline regenwatertank

De standaard leveringsomvang voor de Thinline regentank 1000 L / 2000 L omvat de volgende componenten:

 • Filterkorf (zelfmontage in aansluiting: HWA invoer Ø 165 mm)
 • Overloop voorgemonteerd inclusief rubber manchet Ø 50 mm
 • Aansluitingen van 1″, twee stuks
 • Doppen 1″ inclusief afdichtingsringen, twee stuks voor zelfmontage
 • Twee beugels voor wandmontage

Aansluitset voor Thinline regenwatertanks, bestaande uit:\

 • 2 x aansluitstukken 1″
 • 2 x slangklem, 0,5 m PVC slang
 • 60 x pluggen
 • ThinPots als set van 4 of 8 inclusief ThinPotsadapter ten behoeve van beplanting

Optioneel materiaal ter plaatse (door gebruiker zelf te bestellen):

 • Materiaal voor de fundering
 • Palen voor vrijstaande installatie (70x70x2400mm, alternatief 60x40x2400mm, in de handel standaard verkrijgbare schuttingpalen)
 • Irrigatiesysteem met druppelslang voor (automatische) irrigatie van de ThinPots, kan ook worden wordt ook gebruikt om de ThinPots te bevestigen (alternatieve montageoptie met buizen die ter plaatse moeten worden gemonteerd)
 • Tuinpomp voor 1″-aansluiting
 • Externe afsluitkraan (in de handel standaard verkrijgbaar)

regenschutting voor opvang van regenwater
regenschutting voor opvang van regenwater


4 Montage fundering en bodemplaat voor regenschutting

4.1 Fundering / Bodemplaat

Het is belangrijk dat de Thinline regenwatertank op een solide, stabiele fundering staat, die niet inklinkt of verzakt, ook niet tijdens natte verzadigde omstandigheden. De fundatie mag iets onder afschot gelegd worden (met een hellingshoek van ca. 1% afschot), in de breedterichting moet de fundatie exact waterpas gelegd worden. Als fundatiemateriaal kan gestabiliseerd zand gebruikt worden, beton of straattegels.

4.2 Wandmontage regenschutting

Als de regenwatertank tegen een muur, wand of hek geplaatst wordt, moet de ondergrond zodanig zijn geconstrueerd dat de voorkant van de tank verticaal waterpas staat en de achterkant van de tank tegen de wand, omheining of muur staat. De regenwatertank wordt op de vlakke bodem geplaatst en aan beide zijkanten met de meegeleverde muurbeugel aan de wand, muur of hek vast gemonteerd. Plaats de beugels daarbij ongeveer 140 cm boven de grond.

Afhankelijk van de aard van de muur moeten beide muurbeugels aan beide uiteinden van de beugels aan beide zij kanten van de tank worden bevestigd met daarvoor geschikte schroeven en pluggen. De muurbeugels zijn nodig voor een stabiele plaatsing.

4.3 Vrijstaande opstelling van regenschutting

Voor vrijstaande montage zijn 2 steunpilaren met de afmetingen 60 x 40 x 2400mm en 2 x buizen DN100 (KG/PVC of PP buisstuk) vereist. Deze moeten ter plaatse worden aangekocht en zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang.

Let op: Voor zandgrond is de aanbevolen grootte van de fundering mogelijk niet voldoende. Laat je adviseren door een lokale schuttingbouwer of civiel ingenieur.

Markeer de positie van de steunpilaren en graaf de funderingsgaten met een diameter van 300 mm en een diepte van 600 mm, plaats een laaggrind aan de onderkant als drainage Tussen de funderingsgaten worden betonstenen gelegd, als alternatief kan de betonnen fundering worden gegoten.

In de funderingsgaten zijn de buizen voor de steunpalen geplaatst en is de buitenkant omhuld met beton. Nadat het beton is uitgehard, wordt de regenwatertank op de stoeptegels/betonnen fundering geplaatst en worden de palen geplaatst. Ten slotte wordt beton rond de palen gegoten voor bevestiging.

4.4 Installatie van de aansluitingen

Aan de bovenkant van de regenschutting bevindt zich de voorgemonteerde filterkorf voor grove reiniging van het regenwater. De regenpijp kan via dit korffilter de regentontank vullen. Bij vorstgevaar moet ervoor worden gezorgd dat de inlaatpijp losgekoppeld kan worden van de regenwatertank.

De afvoeraansluitingen van 1″ bevinden zich aan de onderkant van beide uiteinden van de regenschutting. Deze zijn nog dicht bij levering en kunnen desgewenst eenvoudig worden geopend met een boor. Om de aansluitingen te sluiten, is een borgmoer (inbus 17 mm zeshoek) inclusief O-ring inbegrepen bij de levering.

De overloop bevindt zich in het midden van de zijkant van de regenschutting, ca. 80 mm vanaf de bovenkant. Deze overloop van de regentonschtting is voorzien van een voorgemonteerde rubber manchet DN50. Hier kan de overloop op aangesloten worden met in de handel standaard verkrijgbare materialen.


5. Installatie van de wateraansluiting

De regentonschutting is voorzien van een 1″ schroefdraadaansluiting en gemonteerde dop aan beide onderzijden van de regenwatertank. Beide zijden van de regenschuting kunnen worden aangesloten op een waterafnamepunt.

Een eventuele wateronttrekking kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd met een regenwaterpomp maar het is ook mogelijk om regenwater te onttrekken middels de zwaartekracht. Voor de installatie van de ThinPots plantenbakken wordt aanbevolen om een druppelirrigatieleiding te leggen.

Om de betreffende water aan te sluiten, dient eerst de afsluitdop aan de gewenste zijkant los gedraaid te worden met behulp van een Inbussleutel (zeshoek van 17 mm). In de 1″ schroefdraadaansluiting kunnen nu de bijbehorende accessoires worden aangesloten.
(Tip: Voor een eenvoudigere installatie van het aansluiten de waterpunten, wordt het aanbevolen om ze aan eerst aan te sluiten voordat de tanks definitief worden geplaatst).

regenschutting met plantenbakken
regenschutting met plantenbakken


6. Montage ThinPots plantenbakken

De Thinpot plantenbakken kunnen met de meegeleverde adapters aan de regenwaterschutting bevestigd worden. We adviseren om een druppelsysteem aan te leggen voor de irrigatie van de planten. (verkrijgbaar in de betere tuinwarenhuizen) In de opening op de regenwaterschutting wordt de thinpot adapter gemonteerd. De haakopening wordt vervolgens naar boven en horizontaal gepostioneerd. Via deze haak kan men met een 13 mm / 1/2″ buis de thinpots ophangen. De plantenbakken hebben aan de achterzijde een opening waardoor de druppelslang gevoerd kan worden.


7. Koppeling van meerdere regenschuttingen

De Thinline regenwatertanks zijn ideaal voor het aansluiten van meerdere tanks als communicerend vat, bijvoorbeeld als lang hek of lange schutting. De vrijstaande opstelling wordt daarbij aanbevolen. De regenwatertanks kunnen aan beide kanten direct tegen een steunpaal worden geplaatst.

Bij installatie van de regenschuttingen tegen een wand of muur met behulp van de wandmontagebeugels moet een onderlinge afstand van ongeveer 10 cm tussen de regenwatertanks worden aangehouden voor de muurbeugel.


7.1 Montage aansluitset

De volgende componenten zijn inbegrepen in de leveringsomvang van de aansluitset:

 • 2 x slangtüle DN19-G1″ (1)
 • 0.5m PVC slang DN19 transparant (2)
 • 2 x wormschroefklem D16-27 (3)

Om de tanks aan te sluiten, verwijdert u eerst de schroefsluiting (inbussleutel 17 mm) aan de gewenste zijkant van de regenwaterschutting. Het mondstuk (1) dient te worden gemonteerd op beide aansluitingen van beide regentonschuttingen.
(Tip: Voor een betere waterdichtheid wordt montage met teflon of hennep aanbevolen)

Plaats beide regenwatertanks zo dat de afstand tussen de twee verbindingen kan worden gedefinieerd. Verkort dan de PVC-slangen (2) tot die gedefineerde gewenste lengte.
Schuif beide slangklemmen (3) over de PVC-slang (2) en monteer de uiteinden van de slang op het aansluitmondstuk (1). (Tip: door verwarming van de PVC-slang is het gemakkelijker om deze over het mondstuk te duwen) Slangklemmen (3) vast aandraaien aan beide uiteinden.

koppeling van regenschuttingen
koppeling van regenschuttingen


8. Bediening en onderhoud van regenschutting

De regenwaterschutting is bij een ordentelijke montage relatief onderhoudsarm. onderhoudsvereisten zijn onder meer:

 • Reiniging van de filterkorf om de 3-6 maanden of afhankelijk van de hoeveelheid vuil
 • Verwijdering van bladresten van daken en goten om de 3-6 maanden
 • Controleer de fundering op verzakking
 • Verwijdering van de sedimentlaag op de bodem van de regentonschutting ongeveer om de 2 jaar


8.1 Spoelen van de binnenkant van de regenwatertank – verwijderen van sedimentlaag

Ongeveer eens per 2 jaar dient de regenschutting schoongespoeld te worden om sediment dat zich op de bodem gevormd heeft te verwijderen. Dit is nodig om verstopping van de wateraansluitingen te voorkomen.
Om de regenwatertank door te spoelen, moet eerst de filtermand bij de inlaat verwijderd worden.
Leeg de filtermand en spoel die af met schoon water. De aangesloten accessoires voor waterpomp of aftapkraan moeten worden ontkoppeld, zodat het water ongehinderd naar buiten kan stromen.
Gebruik vervolgens een hogedrukreiniger. Vanaf de inlaatopening bovenin de regenschutting reinigt u de bodem van de tank om de sedimentlaag te verwijderen. Zodra het sediment en het vuil zijn afgetapt, sluit u de connectoren aan de onderkant opnieuw aan en plaatst u het korffilter er weer bovenop.

8.2 Maatregelen in de winter

De bovengrondse regenwatertank moet beschermd worden bij vorst. Hiervoor moet de regenwatertank volledig worden geleegd voordat er vorst voorspeld wordt. Maak hiervoor de aangesloten accessoires voor waterafzuiging los, zodat het regenwater kan uit de regenschutting kan lopen. Let op: om de fundering tegen verzakking te beschermen is het nodig om het regenwater om te leiden.

Koppel de inlaat van de regenwaterpijp gedurende de gehele winterperiode van de regenwatertank af om verdere vulling te voorkomen. Laat ook de aftappunten geopend.

Zodra de vorstperiode voorbij is, kunnen de alle aansluitingen en de regenwater inlaat weer worden aangesloten zodat u weer kunt genieten van uw regenwaterschutting.