Foto: regenwatersystemen met een regenwatertank worden in Nederland steeds vaker verkocht.

Onderzoek hemel- en grijswatersystemen: aanzienlijke drinkwaterbesparing maar nodige voetangels

Hemel- en grijswatersystemen in nieuwbouwwoningen leveren volgens onderzoek van Witteveen+Bos een flinke drinkwaterbesparing op: dagelijks 30 tot 48 liter per persoon. Een verplichting in het Besluit bouwen leefomgeving (Bbl) kan dan ook bijdragen aan het verminderen van drinkwaterverbruik en het tegengaan van waterschaarste. Maar er zijn ook de nodige nadelen, zoals mogelijke gezondheidsrisico’s en extra kosten. Na het zomerreces komen de betrokken ministers met een beleidsreactie.

Onderzoek naar één type hemelwatersysteem

De onderzoekers van advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos hebben gekeken naar één type hemelwatersysteem, een tank van 5 kubieke meter met een eenvoudig groffilter. Verder zijn drie compacte systemen voor grijswater (hergebruik van huishoudelijk water) onder de loep genomen: een recirculatiedouche, een Moving BioBed Reactor en een Membraan BioReactor. De onderzoekers presenteren onder andere de toepassingen en de mogelijke drinkwaterbesparing. Zij baseren zich hierbij op bestaande informatie op het gebied van techniek, volksgezondheid, milieu, kosten en wet- en regelgeving.

\Beleidsreactie na zomerreces

Een integrale beleidsafweging op basis van de bevindingen, uitmondend in het al dan niet opnemen van een verplichting in het Bbl, behoorde niet tot de onderzoeksopdracht. Ook minister De Jonge komt hiermee niet in zijn aanbiedingsbrief.

De Jonge meldt alleen dat hij samen met ministers Harbers en Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) werkt een beleidsreactie. Die gaat na het politieke zomerreces naar de Tweede Kamer.

Grijswatersystemen aanzienlijke drinkwaterbesparing

Grijswater- of regenwater kan op de wasmachine, toileten en tuinberegening aangesloten worden.

Besparing van dagelijks maximaal 48 liter mogelijk
De beslisnota (waarin achtergrondinformatie staat die bewindspersonen gebruiken bij besluitvorming) bij de Kamerbrief bevat een overzicht van de voor- en nadelen van het mogelijk verplichten van de systemen. Een positief punt is dat een verplichting in het Bbl kan bijdragen aan het verminderen van drinkwaterverbruik en het tegengaan van (drink)waterschaarste.

Hemel- en grijswatersystemen leveren volgens het onderzoek een drinkwaterbesparing op van 30 tot 48 liter per persoon per dag. Dat is aanzienlijk want momenteel gebruiken mensen dagelijks gemiddeld zo’n 128 liter drinkwater, vooral voor de douche, het toilet en de wasmachine. Bij de berekening van de besparing is aangenomen dat in twee derde van de nieuwbouwwoningen een systeem voor hemelwater kan worden aangelegd, omdat dit niet mogelijk is in appartementencomplexen.

Circulair Water : Regenwatergebruik van GEP Watermanagement.

Inspelen op principe ‘water en bodem sturend’
Met de grote woningbouwopgave is er nu een kans voor het zetten van een eerste stap om in de toekomst minder afhankelijk te worden van grond- en oppervlaktewater, wordt opgemerkt in de beslisnota. Met een verplichting wordt uitvoering gegeven aan het rijksbeleid, zoals de nationale aanpak voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving en het principe ‘water en bodem sturend’.

Ook werkt de regel direct door deze op te nemen in het Besluit bouwen leefomgeving, dat gemeenten handhaven. Het wordt zo verplicht om in iedere nieuwbouw hemelwater op te vangen. Daarmee is drinkwaterbesparing afdwingbaar en besparing dus gegarandeerd, aldus de beslisnota.

Extra investeringen en gebruikskosten
Maar er worden ook de nodige nadelen genoemd. Allereerst is het de vraag of het besparingsdoel daadwerkelijk zal worden gehaald. Dat hangt af van het systeem, de gebruiker en het gebouw. Een ander nadeel is dat hemelwater- en grijswatersystemen de milieuprestatie van een gebouw verhogen vanwege extra materiaalgebruik en installaties.

En dan is er het financiële plaatje. De aanschaf en aanleg van een hemelwatersysteem kost ongeveer 4.000 tot 7.000 euro extra. Voor grijswatersystemen gaat het om vergelijkbare bedragen.
Een extra bouwtechnische eis aan een gebouw leidt tot extra investeringen en gebruikskosten.

De integrale kosten, per kubieke meter hemelwater of grijswater, zijn veel hoger dan de huidige drinkwaterprijs. De gebruikskosten alleen zijn ongeveer gelijk aan deze prijs.

Grijswatersystemen aanzienlijke drinkwaterbesparing kiwa waterleidingtechnisch veilig

Foto: Productie van KIWA gecertificeerde regenwatersystemen bij GEP.

Gezondheidsrisico’s door onder meer verkeerd gebruik
Er zijn ook mogelijke risico’s voor de gezondheid. Zo kan grijswater sneller besmet raken met humane pathogenen en daarom een slechtere hygiënische kwaliteit hebben dan hemelwater. Voor het zuiveren en desinfecteren van grijswater gelden dan ook striktere eisen. Een andere constatering: verkeerd gebruik van het water, verkeerde toepassing van de installaties en verkeerde aansluitingen brengen (grote) gezondheidsrisico’s met zich mee.

De geraadpleegde onderzoeken in het rapport zijn niet eensluidend in de conclusie of gebruik van hemelwater in huishoudens tot onaanvaardbare risico’s leidt, wordt gesteld in de beslisnota.

Daarnaast is niet bekend of de kwaliteit van hemel- en grijswater gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, die worden veroorzaakt door opportunistische ziekteverwekkers (zoals legionella) die zich kunnen vermeerderen in het leidingnet en de binneninstallaties.

Het is volgens de beslisnota belangrijk om vast te leggen welke mate van risico’s van hemelwater- en grijswatersystemen wordt geaccepteerd, als deze systemen verplicht worden. Er wordt aanbevolen om extra onderzoek en metingen te doen naar de gevolgen van deze technische oplossingen voor gezondheid en ook voor de milieuprestatie.

Foto: KIWA certificaat, dat op basis van de Beoordelingsrichtlijn “Waterleidingtechnische veiligheidsaspecten gevaarlijke toestellen” (BRL-K14011) is verkregen is van toepassing op seriematig vervaardigde “gevaarlijke toestellen” die bestemd zijn voor aansluiting op leidingwaterinstallaties. 

Vewin voorstander van waterbewust bouwen
De vereniging van waterbedrijven (Vewin) heeft gereageerd op het onderzoek. Vewin wijst op het in 2022 gepubliceerde standpunt over waterbewust bouwen. Deze vorm van bouwen draagt volgens de drinkwatersector bij aan het zekerstellen van de toekomstige drinkwatervoorziening.

Waterbewust bouwen vraagt zowel om een wijziging van het Bbl zodat gemeenten maatwerkregels kunnen hanteren en opleggen als om de aanpassing van het Drinkwaterbesluit zodat niet alleen op het dak opgevangen regenwater kan worden gebruikt als huishoudwater. Vewin vindt dat huishoudwater niet alleen voor het spoelen van het toilet moet kunnen worden benut, maar ook voor andere toepassingen zoals de wasmachine en het wassen van de auto.

Een belangrijke voorwaarde is dat de volksgezondheid is geborgd via normering dan wel certificering van voorzieningen voor regenwateropvang en -gebruik en voor hergebruik van water. Daarop moet goed toezicht zijn.

Orgineel artikel is van H2O Waternetwerk

Grijswatersystemen aanzienlijke drinkwaterbesparing:
Ook besparen met regenwatergebruik?

Mis niets en meld je aan op de nieuwsbrief

  Klantenservice van 8.30h tot 17.00h

  We staan je graag te woord bij vragen over onze producten, systemen of oplossingen.

  Marktleider met 25 jaar ervaring

  Wij adviseren, leveren, monteren en onderhouden voor particulieren, tussenhandel en overheden.

  Voor 14.00 uur besteld = vandaag verzonden

  Bestel je voor 14.00 uur, verzenden we jouw bestelling dezelfde dag.

  Neem contact op met GEP Watermanagement

  Heeft u behoefte aan informatie over “Grijswatersystemen aanzienlijke drinkwaterbesparing”, advies of een systeem op maat? Berekening van het volume van de regenwaterput, of de capaciteitsberekening van uw regenwaterpomp? Een berekening volgens Breeam? Neem dan contact met onze adviseurs op en u ontvangt van ons een offerte voor uw specifieke circulair water -systeem.

   Laat een antwoord achter