Regenwater afkoppelen

Op veel plekken stroomt het regenwater via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Bij hevige regenval kan het gebeuren dat de capaciteit van dit riool te klein is om al het regenwater te verwerken zodat er lokale wateroverlast ontstaat. Als gevolg van het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met dergelijke zware neerslag. We moeten dus iets gaan doen om waterschade te voorkomen. Het regenwater afkoppelen en niet meer via het riool afvoeren is de oplossing!

regenwater afkoppelen

Wat is regenwaterafkoppeling?

Regenwater afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. Met afkoppelen regenwater wordt bedoeld dat regenwater niet achteloos in het riool stroomt, maar wordt gebruikt of opgeslagen op de plek waar het valt.

Hoe werkt regenwaterafkoppeling?

Regenwater afkoppelen betekent dat het regenwater van je dak niet langer direct in het riool verdwijnt. Met afkoppelen regenwater wordt bedoeld dat regenwater niet achteloos in het riool stroomt, maar wordt gebruikt of opgeslagen op de plek waar het valt.


Waarom regenwater afkoppelen? 

Op veel plekken stroomt regenwater (in wetteksten en technische normen vaak aangeduid als hemelwater) via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in. Dat is eigenlijk zonde, want dit is relatief schoon water dat eigenlijk geen zuivering nodig heeft en net zo goed de grond in kan lopen. Het afkoppelen en infiltreren van regenwater in de grond heeft een aantal voordelen, het is goed voor de grondwaterstand, het milieu en bovendien wordt het rioolstelsel minder belast bij heftige regenval. Het scheiden van regenwater van het rioolstelsel noemen we afkoppelen regenwater genoemd. Sinds 1 januari 2008 is regenwater afkoppelen voor nieuwbouwwoningen verplicht. Iedere gemeente moet daarvoor een zogenaamde “hemelwaterverordening” opnemen in het gemeentelijk rioleringsplan. Dus de praktische invulling van regenwater afkoppelen verschilt van gemeente tot gemeente maar het principe van regenwater afkoppelen is overal gelijk.

regenwater afkoppelen is nodig
regenwater afkoppelen met infiltratie


Milieubescherming en duurzaamheid

Regenwater afkoppelen is beter voor het milieu dan regenwater in het riool lozen. Bij ons veranderende klimaat is er steeds vaker sprake van heftige neerslag en bij deze hevige regenval krijgt het riool zoveel water in korte tijd te verwerken, dat het riool overstort. Met de overstort vanuit het riool stroomt vuil rioolwater in ons oppervlaktewater. Door zoveel mogelijk af te koppelen worden de negatieve effecten van hevige regenval minder groot. Het schone regenwater komt dankzij het afkoppelen van regenwater immers niet meer in het riool en het vuile rioolwater niet meer in de sloot.

Voorkomen van overstromingen en wateroverlast

Het klimaat is aan het veranderen, het wordt niet alleen warmer maar ook de buien worden anders. Regenbuien worden extremer, steeds meer water in een korte tijd. Stortbuien en langdurige regenval zorgen voor steeds grotere problemen. Tunnels, huizen en kelders lopen onder water. De kans op dergelijke overstromingen neemt met het veranderende klimaat toe. We moeten dus anders omgaan met regenwater. Regenwater afkoppelen biedt hier de oplossing, het regenwater komt dan immers niet meer in ons watersysteem.

Afkoppelen regenwater is beter voor het riool

Veel van het regenwater komt in het riool terecht. Het vermengt zich daar met afvalwater. Om dat weer geschikt te maken voor lozing of gebruik is een energieverslindende waterzuivering nodig. Door minder regenwater aan te voeren hoeft de waterzuivering minder energie te verbruiken. En het klinkt misschien gek maar zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater vuil is, dat wil zeggen vuiler dan regenwater. Hoe vuiler hoe beter. Onze oude rioolstelsels waar we regenwater en afvalwater mengen zorgen dus voor veel water dat relatief schoon is. Dankzij afkoppelen van regenwater wordt het rioolwater minder verdund door regenwater en draaien onze waterzuiveringen efficiënter en effectiever.

regenwater afkoppelen hemelwaterverordening
regenwater afkoppelen met infiltratiekratten


Grondwaterstand en afkoppelen regenwater

Het probleem van regenwater is dus tweeledig, aan de ene kant hebben steeds vaker te maken met teveel regenwater, lees wateroverlast. Aan de andere kant maken we ook steeds vaker perioden zonder regen mee, lees droogte. Dus we moeten proberen om ons watersysteem weer in balans te brengen. De bodem kan daarbij helpen, de bodem kan dienen als een soort spons, een soort wateraccu. Dit kunnen we doen door het afgekoppelde regenwater in de bodem te infiltreren, zo is het mogelijk de grondwaterstand aan te vullen en beter op niveau blijft zodat verdroging tegengegaan wordt. Het is immers zonde om regenwater in droge tijden af te voeren via de riolering, terwijl de tuin om water schreeuwt.

Afkoppelen regenwater in hemelwaterverordening

Uiteraard is er wetgeving omtrent regenwater afkoppelen, dit wordt de hemelwaterverordening genoemd. Juridisch gezien is de afvoer van hemelwater onderdeel van de gemeentelijke watertaak. De gemeente beschrijft in het het gemeentelijk rioleringsplan hoe de praktische uitvoering van het beleid voor de afvoer hemelwater eruit ziet. In deze gemeentelijke verordening kan de gemeente regels stellen over de afvoer van hemelwater of grondwater. Daarbij geldt dat de perceeleigenaar in eerste instantie verantwoordelijk is voor de inzameling van hemelwater op het eigen perceel. De gemeente kan daarbij eisen en regels stellen aan de lozing van hemelwater. Het is zelfs zo dat de gemeente afkoppelen van regenwater op het perceel kan verplichten. Dus in eerste instantie is de perceeleigenaar verantwoordelijk voor de inzameling van regenwater, pas daarna kan er geloosd worden op het hemelwaterriool van de gemeente.

Regentonnen en regenwatervaten, regenwater opvangen in een regenton

Een regenton is een eerste goede stap om af te koppelen. De regenton vangt al snel meer dan 100 liter regenwater op, dat gebruikt kan worden in de tuin. Maar 100 % afgekoppeld is het dak dan nog niet. De regenton is immers vaak vol. Daarvoor zijn echter intelligente kleppen ontwikkeld die op de weersverwachting reageren en de regenton leeg kunnen laten stromen voordat de regenbui begint. GEP levert zulke kleppen en regentonnen. Bovendien kan GEP regentonnenacties coördineren bij gemeentes of waterschappen. Zo helpen we graag met de eerste stap naar volledig regenwater afkoppelen.

Regenwaterafkoppelingssystemen

Van oudsher liet men op veel plekken het regenwater via de dakgoot en regenpijp rechtstreeks het riool in stromen. Regenwater afkoppelen gebeurde niet in deoude rioolsystemen. Bij hevige regenval kan het gebeuren dat de capaciteit van dit riool te klein is om al het regenwater te verwerken zodat er (lokale) wateroverlast ontstaat. Als gevolg van het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met zware neerslag. We moeten dus iets gaan doen om waterschade te voorkomen. Het regenwater afkoppelen en niet meer via het riool afvoeren is de oplossing!

regenwater afkoppelen regenton


Infiltratiesystemen, regenwater 100% afkoppelen met een regenton en infiltratiebox

Het regenwater opvangen in een regenton en daarna het overtollige regenwater laten infiltreren in de tuin. Daarmee slaat men twee vliegen in één klap! Het regenwater in de regenton wordt gebruikt in de tuin en het riool wordt volledig ontlast dankzij de infiltratieboxen die het regenwater tijdelijk bufferen en het vervolgens langzaam laten infiltreren in de bodem. Zo wordt het regenwater dus 100 % afgekoppeld! 

regenwater afkoppelen met regenton met infiltratiekratten


Regenwater 100% afkoppelen van kleine en grote daken

Ook bij kleine daken, zoals schuren en garages, is regenwater afkoppelen mogelijk, maar ook grote daken, zoals woonhuizen en kantoorpanden kunnen eenvoudig en snel afgekoppeld worden van het riool. Met behulp van een bladafscheider in de regenpijp of een ondergrondse zandvangput, en een aantal infiltratieboxen onder de grond is het dak snel 100% afgekoppeld. GEP helpt graag bij het regenwater afkoppelen door een berekening van de capaciteit te maken.

regenwater afkoppelen woningbouw


Groendaken en groene gevels

Klimaatadaptieve steden hebben behoefte aan een meervoudig ruimtegebruik op daken, zoals groendaken, waterdaken, parkeerdaken en daken voor zonnepanelen. Groendaken kunnen ongeveer 50% van het regenwater opslaan in de planten en het substraat en het water laten terugkeren in de atmosfeer door verdamping. Dit zorgt voor een aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel, waardoor het overstromingsgevaar en de belasting van de waterzuivering vermindert.
 
Bij een groendak ontstaat er een buffereffect: wanneer de regen op het groendak valt, dringt het in het dakpakket en wordt het door de verschillende lagen opgehouden zodat het pas in een later stadium de afvoer bereikt. Bovendien wordt een gedeelte van het vocht opgenomen door de planten en komt een ander gedeelte door verdamping weer in de atmosfeer terecht. Dit buffereffect laat toe het water helemaal of grotendeels te absorberen (al naargelang de regenintensiteit en de opbouw/dikte van het groendak) en zodoende het regenwaterafvoersysteem te ontlasten.

GEP heeft drainageplaten in het assortiment waarmee dergelijke groendaken en leefdaken gemaakt kunnen worden. Groot voordeel zijn de cupjes in de platen. Deze houden water vast wat goed is voor de buffering maar ook voor de vegetatie op het groendak. Bovendien zijn deze platen geschikt voor verkeersbelasting, dus ook parkeerdaken. Mocht men het regenwater, afkomstig van een groendak, ook willen gebruiken voor bv. toiletspoeling let er dan op dat het gebruikte granulaat van het groendak geen kleur afgeeft aan het regenwater.

regenwater afkoppelen bij woningbouw


Regenwater afkoppelen van Bestrating met infiltratiekratten

Grote oppervlakten zoals wegen kunnen eenvoudig gedraineerd worden met behulp van GEP drainageplaten. Hierna stroomt het water door naar de Matrix Boxen. De Matrix Boxen kunnen als infiltratie en als buffering systeem fungeren. Bij een infiltratie systeem worden de Matrix Boxen omwikkeld in Geotextiel wat er voor zorgt dat de Matrix Boxen niet dicht slibben met zand of grond. Geotextiel laat echter wel water door. De Matrix Box fungeert als een infiltratie systeem doordat de Matrix Box een hogere water capaciteit heeft dan solide aarde en zand. Tijdens een hevige regenbui stroomt de Matrix Box vol. Met gebruik van GEP Matrix Boxen kan er meer water de grond in stromen en wordt wateroverlast voorkomen.

regenwater afkoppelen gat graven

Regenwater afkoppelen, eerst gat graven

regenwater afkoppelen infiltratiekratten

Regenwater afkoppelen, geotextiel en infiltratiekratten erin

regenwater afkoppelen in infiltratiekrat

Regenwater afkoppelen, zand erover

regenwater afkoppelen met infiltratiekrat

Regenwater afkoppelen, zandvangputje met filter ervoor

Praktische tips voor regenwaterafkoppeling

Door het nemen van eenvoudige maatregelen in je eigen tuin kun je de kans op wateroverlast en verdroging van de grond tegen gaan. Er zijn tal van mogelijkheden om het regenwater af te koppelen van het riool en bovengronds of ondergronds op te vangen. Daarnaast kun je regenwater ook opvangen en gebruiken. Tevens helpt waterdoorlatende bestrating om het regenwater zonder overlast in je eigen tuin te houden. Er zijn in de praktijk tal van mogelijkheden om regenwater af te koppelen.

Regenwater afkoppelen in de tuin met waterdichte boxen

Regenwater afkoppelen en gebruiken in de tuin is eenvoudiger dan men denkt. GEP heeft hiervoor een compleet kant-en-klaar tuinset bestaande uit een regenton, infiltratieboxen, drainageplaten en een tuinpomp. Een regenton is een goede eerste stap om af te koppelen. De regenton vangt 168 liter regenwater op, dat gebruikt kan worden in de tuin. Het overtollige regenwater wordt in speciale waterdichte boxen opgeslagen, infiltratiekratten met EPDM folie ingewikkeld, waardoor het regenwater niet direct naar de grond gaat. Via de tuinpomp wordt het water uit de boxen gehaald.

Als deze infiltratiekratten vol zijn dan stroomt het water via de drainageplaten langzaam de bodem in. Dus dit pakket voorziet in afkoppelen, gebruiken en infiltreren van regenwater.

Dit tuinsysteem vormt een ideale basis om later uit te breiden naar een volwaardig regenwatersysteem waarbij het regenwater ook gebruikt wordt voor tuinberegening, wc-spoeling en wasmachine. Voordeel van dit regenwatersysteem is de lage entreedrempel. Het kan al met een
infiltratiebox van 125 liter en deze is in alle richtingen uit te breiden. Transport is bijzonder optimaal omdat de grote volumineuze infiltratieboxen als losse platen geleverd worden, dus dan is die grote box bijzonder compact. Zo past er in een normale personenauto al een paar m3 waterberging.

regenwater afkoppelen in de tuin
regenwater afkoppelen voor tuinberegening

Regenwater afkoppelen en gebruiken met een compleet regenwater tuinset

Regenwater opvangen en hergebruiken bij woningbouw

Regenwater afkoppelen kan ook door het te gebruiken. Gefilterd regenwater kan gebruikt worden voor toiletspoeling, wasmachine en tuin. Een IRM®-regenwatersysteem van GEP maakt dit mogelijk; op een veilige en bedrijfszekere wijze. Daarmee heeft regenwater management daadwerkelijk nut voor de bewoner zodat de betrokkenheid groot is. Omdat draagvlak onontbeerlijk is voor een goed decentraal watermanagement is het gebruik van regenwater altijd de eerste fase in de waterketen. Pasklare oplossingen voor elke toepassing Elk huis is anders dus er is nooit sprake van één standaard soort systeem. De capaciteit van het systeem is afhankelijk van het soort en aantal aftappunten. Het type toestel wordt dus in sterke mate bepaald door de verbruikspunten. Een te groot toestel leidt tot overcapaciteit en onevenredig veel energieverbruik. Een te klein toestel biedt niet de benodigde druk en comfort.

Daarnaast zijn er opties en toebehoren mogelijk. GEP helpt u graag om een goede keuze te maken. Er zijn vele redenen om regenwater in plaats van drinkwater te gebruiken:

 • Stijgende waterkosten

 • Duurzaam waterbeheer

 • Buffering van regenwater op het perceel

 • Milieuvriendelijk

 • Onafhankelijkheid

 • Geeft voldoening en maakt gelukkig  😊

 • List Item

regenwater afkoppelen


Regenwater opvangen en gebruiken bij utiliteitsbouw

GEP levert regenwatersystemen voor de utiliteits- en industriebouw. Daarbij onderscheiden we in principe twee soorten systemen, de zelfaanzuigende regenwatersystemen en de regenwatersystemen met toevoerpomp. De zelfaanzuigende uitvoeringen zijn gemiddeld genomen geschikt voor gebouwen met een dak oppervlak tot ca. 1.700 m2 en een maximaal debiet tot 10 m3/h. De IRM® Watermanagers type 6, 8 en 10 zijn dergelijke systemen. Vanwege de bedrijfszekerheid is de pompcapaciteit dubbel uitgevoerd en hebben deze systemen een geïntegreerde omschakeling op leidingwater. Bij onvoldoende regenwater in de regenwaterput wordt er leidingwater in de interne breaktank toegevoerd. De grote regenwaterputten worden dus niet met kostbaar leidingwater gevuld. De IRM®-Watermanager levert dus meer waterbesparing en garandeert een hogere bedrijfszekerheid dan traditionele systemen met drinkwaterbijvulling in de regenwatertank. Uiteraard zijn al deze toestellen KIWA- en Belgaqua gecertificeerd. De Watermanager controleert, bewaakt en bestuurt dus het gehele regenwatersysteem en waarborgt een continue hoge bedrijfszekerheid.

regenwater afkoppelen infiltratiekratten

Regenwater afkoppelen met infiltratiekratten

regenwater afkoppelen drainageplaat

Regenwater afkoppelen met drainageplaten

Regenwater afkoppelen met infiltratiesystemen

Het ontkoppelen of niet aankoppelen van verharde oppervlakten zoals daken en straten voorkomt de noodzaak om alle hemelwater af te voeren via rioleringssystemen. Indien de ondergrond dit toelaat kan de waterafvoer op een meer milieuvriendelijke en economische manier gebeuren door middel van infiltratie in de bodem. In de afgelopen jaren heeft de mensheid authentieke landschappen in vergaande mate verstedelijkt. Het gevolg is dat zeer grote delen van ons landschap bestaan uit water-ondoorlatende bestrating en bebouwing. Via deze ondoordringbare straten en daken stroomt het regenwater direct naar de riolering. Vroeger kon het regenwater in de grond infiltreren. Als gevolg van het ondoordringbare oppervlakte is dat niet meer het geval. GEP werkt aan systemen die dit natuurlijke proces weer herstellen. Dit gaat door middel van drainage, buffering en/of infiltratie. GEP doet dit met behulp van drainage platen, Matrix boxen en infiltratie buizen. De Matrix Boxen kunnen gebruikt worden bij daken, wegen, parkeerplaatsen, etc. zonder de gebruiksmogelijkheden van de omgeving te verliezen. De Matrix Boxen en drainage platen hebben zich in de laatste jaren als zeer succesvol bewezen.

regenwater afkoppelen bij riet dak

Regenwater afkoppelen bij een riet dak

regenwater afkoppelen bij riet dak

Regenwater afkoppelen bij sportvelden

Het bespeelbaar houden van sportvelden is voor veel gemeenten en sportverenigingen een uitdaging. Gezien de intensieve belasting van de velden dient de waterhuishouding voor een goed herstel van het veld in orde te zijn. Sportvelden die zijn voorzien van een goed drainage systeem zijn in alle seizoenen van het jaar goed bespeel- en bewerkbaar. Het aanbrengen van een drainage systeem gebeurt in de meeste gevallen tijdens de aanleg van het sportveld. Het is daarom van groot belang dat men in de eerste fase goed nadenkt over de mogelijkheden van infiltratie maar ook in de mogelijkheden die het regenwater biedt, denk aan gebruik voor beregening. Water is onmisbaar in de wereld van sport en recreatie. Regenwater afkoppelen biedt daar de oplossing. Met de drainageplaten, de regenwatertanks en de pompgroepen van GEP kan een optimaal watersysteem voor ieder sportveld samengesteld worden.

regenwater afkoppelen bij sportveld

Conclusie regenwater afkoppelen

Groene steden vormen de uitdaging voor een duurzame samenleving. Regenwater afkoppelen vormt een steeds grote uitdaging. In de afgelopen eeuwen heeft de mensheid authentieke landschappen in vergaande mate verstedelijkt. Het gevolg is dat zeer grote delen van ons landschap bestaan uit verharde oppervlakten. Tegenwoordig worden bij elke grote regenbui de problemen voor de samenleving benadrukt door overstromingen, wateroverlast en onbegaanbare wegen. Regenwater afkoppelen is een must om droge voeten te houden.

In de visie van GEP zijn groene steden met een decentrale watermanagement systeem de oplossing voor een duurzame maatschappij. GEP ontwikkelt en ontwerpt systemen die aan onze visie bijdragen. GEP maakt systemen om het regenwater te bufferen, infiltreren, regenwater afkoppelen en te gebruiken. Deze systemen zijn speciaal ontworpen om voor (landschap)architecten ruime mogelijkheden te creëren om decentrale watersystemen te ontwerpen.

De regenwatersystemen van GEP hebben de laatste jaren inmiddels miljarden liters drinkwater bespaart, in zowel woning- als utiliteitsbouw. De systemen van GEP zijn inmiddels uitgegroeid tot een favoriet bij architecten, projectontwikkelaars, installateurs en aannemers.

regenwater afkoppelen onder bestrating

Regenwater afkoppelen onder een straat

regenwater afkoppelen onder straat

Regenwater afkoppelen met 52 mm drainageplaten

Toepassen van groene oplossingen

GEP voorziet in systemen dat de natuurlijke watercyclus herstelt door gebruik te maken van innovatieve technieken conform de huidige maatschappelijke standaard en technische richtlijnen. Regenwater afkoppelen is daar één onderdeel van. Systemen voor duurzaam regenwater management omvatten:

 • Waterdoorlatende verhardingen.

 • Horinzontale drainage.

 • Verticale drainage.

 • Systemen voor waterbuffering en waterberging.

 • Infiltratiesystemen die regenwater afkoppelen.

 • Systemen voor het gebruik van regenwater.

FAQ Veelgestelde vragen over regenwaterafkoppeling

U kunt zelf vrij eenvoudig regenwater afkoppelen door het regenwater in eigen tuin of erf te laten infiltreren. Als er geen rioleringsprojecten spelen en u gaat met uw woning of tuin aan de slag, overweeg dan het regenwater af te koppelen en te laten infiltreren op uw eigen terrein. Daarbij helpen we graag. Bel of mail gerust, we helpen graag om een goede keuze te maken.

Waarom zou ik regenwater afkoppelen en mijn regenpijp afkoppelen?

Schoon regenwater hoort eigenlijk niet in het riool. Je kunt regenwater afkoppelen en daarmee voorkomen dat het naar het riool stroomt door je regenpijp af te koppelen en het regenwater op te slaan voor gebruik in warmere tijden. Regenwater afkoppelen van je regenpijp kan heel simpel door een stuk uit de regenpijp te zagen. Graaf de pijp iets uit, zodat je er goed bij kunt. De buis die in de grond achterblijft kun je met een deksel of kap afsluiten. Met een bocht aan de onderkant van de regenpijp zorg je ervoor dat het water uit de regenpijp niet te dicht bij de muur komt. Let op dat het water niet richting je huis stroomt.

regenwater afkoppelen zakput

Regenwater afkoppelen met een zakput van beton

regenwater afkoppelen infiltratiekrat

Regenwater afkoppelen met infiltratiekratten

Wat moet ik controleren voordat ik mijn regenpijp afkoppel?

Voor je begint met regenwater afkoppelen: check eerst je grond en dak! Voor je de regenpijp afkoppelt, is het belangrijk om eerst een paar zaken te controleren om wateroverlast te voorkomen. Zorg er in ieder geval voor dat het water wegstroomt naar een lager gelegen deel van de tuin, dus onder afschot, weg van het huis. De tuin moet vervolgens voldoende onverhard oppervlak hebben voor de opvang van water. Hanteer hier het beste de volgende vuistregel: Voor elke m2 dakoppervlak die wordt afgekoppeld, moet je ongeveer een halve m2 onverharde grond hebben met een diepte van ongeveer 6 centimeter.

Waar moet ik rekening mee houden bij het afkoppelen van mijn regenpijp?

Regenwater afkoppelen is vrij eenvoudig maar de tuin moet er wel voor geschikt zijn. Daarom is het belangrijk om eerst te kijken of je tuin geschikt is voor infiltratie. Voor het afkoppelen van een regenpijp is het belangrijk te onderzoeken hoe geschikt de tuin is om regenwater te infiltreren, daarvoor gelden de volgende vuistregels:

 • 1. Het grondwaterpeil mag niet te hoog zijn. Vuistregel: voor bovengrondse infiltratie moet het grondwater minstens 1 meter onder het maaiveld liggen.

 • 2. Een zanderige bodem laat beter water door dan klei of leem, zand is het best geschikt voor ondergronds infiltreren. Leem, klei- en veengrond zijn minder of niet geschikt.

 • 3. De infiltratieplek moet minimaal 2 meter van de gevel af zijn. Als er een kelder is moet dit ca. 5 meter zijn. Verder moet er 2 meter afstand tot bomen aangehouden worden.

 • 4. De tuin moet lager liggen dan het huis.

Hoeveel regenwater kan mijn tuin bergen?

Het zogenaamde bergingsvolume voor regenwater is vrij eenvoudig te berekenen. Een vuistregel hierbij is: voor iedere m2 afgekoppeld dakoppervlak en terras is 0,5 m2 tuinoppervlak nodig. Bij het berekenen gaat het uiteraard om het dakoppervlak dat afwatert via de betreffende regenpijp(en).

Wat is een Grindkoffer of grindput?

Een grindkoffer is een kuil met grind, lavasteen of kleikorrels, een oude manier van regenwater afkoppelen. De grindkoffer biedt extra ruimte voor de opvang en berging van regenwater. Het is een vrij oud principe maar wordt nog steeds toegepast. Tegenwoordig gebruikt men een waterdoorlatend kunststof doek, ook wel geotextiel genoemd, dat voorkomt dat de grindkoffer dichtslibt met zand. Tegenwoordig wordt er niet zo vaak meer grind toegepast, tegenwoordig neemt met liever infiltratiekratten, die hebben een veel hoger netto volume en zijn veel lichter en makkelijker te plaatsen.

Wat moet ik doen met de rioolbuis die ik afgekoppeld hebt?

Het is beter om de rioolbuis niet weg te halen. Het kan beter dienen als ontluchting van het riool. Bij grote regenbuien moet er lucht kunnen ontsnappen uit het riool. Houd daarom de afgezaagde regenpijp naar het riool open en bedek het met bijvoorbeeld kippengaas of een boldraadroostertje om vervuiling te voorkomen.

Ook regenwater opvangen? Of een offerte ontvangen? 

Meer technische informatie nodig over regenwater afkoppelen, of advies over het gebruik van regenwater nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

Stille systemen

Wij leveren de stilste systemen, door gebruik te maken van stillere pompen, resonantie vrije profielen en leidingen.

KIWA en Belgaqua Gecertificeerd

GEP is als enige KIWA- en Belgaqua gecertificeerd in regenwatersystemen conform de EN1717.

Eigen servicedienst = Betrouwbaar systeem

De eigen servicedienst van GEP biedt een hoge bedrijfszekerheid van het watersysteem door geheel België en Nederland.

Neem contact op met GEP

Wilt u ook uw regenwater afkoppelen? Of heeft u behoefte aan informatie, advies of een regenwatersysteem op maat? Neem dan contact met onze adviseurs op en u ontvangt van ons een offerte voor uw specifieke watersysteem.