Hemelwaterverordening Amsterdam

Elke inwoner van onze hoofdstad krijg te maken met Hemelwaterverordening Amsterdam. In deze prachtige stad, waar water een integraal deel vormt van de geschiedenis, architectuur en dagelijkse leven, is een effectief en duurzaam waterbeheer essentieel. De Hemelwaterverordening speelt hierbij een sleutelrol.

Deze wettelijke maatregel, ingevoerd door de gemeente Amsterdam, is erop gericht om de gevolgen van hevige regenval te beperken en tegelijkertijd het hergebruik van regenwater te stimuleren. We bespreken de details, het belang en de effecten van de hemelwaterverordening in Amsterdam. Ook leest u wat u van de gemeente Amsterdam en Waternet mag verwachten. Maar ook wat u als inwoner moet bijdragen aan het duurzaam watergebruik in onze geliefde stad.

hemelwaterverordening amsterdam

Wat is de Hemelwaterverordening?

Een hemelwaterverordening beschrijft de lokale regels die steden of gemeenten instellen om het beheer en de afvoer van regenwater te controleren. Deze verordeningen richten zich op het bevorderen van duurzaam waterbeheer en het verlichten van de druk op het rioleringssysteem tijdens zware regenval. De maatregelen in een hemelwaterverordening beschrijven verplichtingen aan eigendomsbezitters om regenwater op eigen terrein te verwerken, of het reguleren van de afvoer van regenwater naar oppervlaktewater in plaats van naar de riolering.

Verplichtingen voor nieuwe gebouwen en ingrijpend gerenoveerde gebouwen 

Het is verboden om in Amsterdam vanaf een nieuw gebouw hemelwater in het openbaar riool of op de openbare ruimte te lozen. Bij deze nieuwbouw projecten in Amsterdam moet er dus een hemelwaterberging aangebracht en beheerd worden. Het verbod geldt ook voor bestaande gebouwen wanneer deze ingrijpend verbouwd worden. Een uitzondering wordt gemaakt voor gebouwen die niet bestand zijn tegen het aanbrengen van een hemelwaterberging op het gebouw of wanneer er rond het gebouw geen of onvoldoende ruimte aanwezig is om in hemelwaterberging te voorzien. Dit betekent dat er op een duurzame afwateringssystemen moeten worden geïmplementeerd.

Doel van de verordening in het voorkomen van waterschade en bijdragen aan een klimaatbestendige stad

Met de Hemelwaterverordening zet Amsterdam een belangrijke stap in de richting van een duurzamere toekomst. De visie van de gemeente Amsterdam is hierbij glashelder en duidelijk:

  • Waterschade voorkomen
  • Behouden van een gezond woonklimaat

Waterschade voorkomen

Het idee is door hemelwater effectief te beheren de negatieve gevolgen van zware regenval te minimaliseren. Concreet betekent dit waterschade aan woningen en infrastructuur voorkomen of – wanneer dat niet lukt – de schade zo veel mogelijk beperken.

Behouden van een gezond woonklimaat

Naast waterschade voorkomen heeft de bestendigheid van deze bruisende stad tegen klimaatverandering en weersfluctuaties de focus. Het doorvoeren van duurzame afwateringsoplossingen voorkomt overbelasting van het rioolsysteem. Het gefaseerd afvoeren draagt het bij aan een groener en aangenamer stedelijk landschap.

Op deze manier behaald de Gemeente Amsterdam beide doelen en behouden alle Amsterdammers een gezond woonklimaat.

hemelwaterverordening amsterdam
hemelwaterverordening amsterdam


De noodzaak voor de Hemelwaterverordening

Met de invoering van de hemelwaterverordening wil de gemeente Amsterdam een duurzame, veerkrachtige en leefbare stad waarborgen voor iedereen. Middels de Hemelwaterverordening wordt iedere Amsterdammer aangespoord bij te dragen aan de groene ambities van de stad. Maar uiteraard legt de gemeente Amsterdam niet de gehele verantwoording bij bewoners en bedrijven.

Verantwoordelijkheid van de gemeente voor de verwerking van hemelwater

Zelf neemt de gemeente Amsterdam ook een aanzienlijke verantwoordelijkheid in de verwerking van hemelwater door het ontwerpen, plaatsen en onderhouden van een robuust stedelijk drainagesysteem. Denk hierbij aan de ontwikkeling van grootschalige infrastructuurprojecten, zoals de aanleg van waterbergingsgebieden en het verbeteren van de capaciteit van de riolering. Ook investeert de gemeente in groene en duurzame oplossingen in de openbare ruimte, zoals de aanleg van groene daken op gemeentelijke gebouwen en de integratie van regenwatertuinen in parken en straten. Met het monitoren, plannen en communiceren rondom watergerelateerde risico’s doet de gemeente er alles aan om de veiligheid en het welzijn van de burgers en bedrijven te waarborgen. Dit alles is vastgelegd in het GRP – Gemeentelijk Rioleringsplan

Uitgangspunten en ambities van het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam

Het GRP – Gemeentelijk Rioleringsplan van Amsterdam toont de inzet van de gemeente om duurzame toekomstbestendige oplossingen te implementeren in het stedelijke waterbeheer. Het bevat een strategische visie en een actieplan voor riolering en afvalwaterbehandeling. De uitgangspunten van het plan zijn gericht op het zorgen voor veiligheid en gezondheid. Dit wordt bereikt door het waarborgen van effectieve afvalwaterverwerking, het beheren van hemel- en grondwater en het aanpakken van vervuiling om de waterkwaliteit te waarborgen. De ambities van het plan omvatten onder andere het aanpassen van de stedelijke waterinfrastructuur, het bevorderen van duurzaam waterbeheer en het stimuleren van innovaties.

Hemelwaterverordening in de praktijk

Bewoners worden verplicht om maatregelen te nemen om regenwater op hun eigendom te houden en het natuurlijk te laten infiltreren. Dit kan gedaan worden door middel van het installeren van een regenwatersysteem. Heb gebruik van regentonnen, het aanleggen van groene daken die regenwater kunnen absorberen, het creëren van regenwatertuinen en/of het installeren van doorlatende bestrating die regenwater in de grond laat infiltreren behoren tot de mogelijkheden. Ook kan de gemeente bewoners verplichten om een deel van hun eigendom onverhard te laten om de natuurlijke infiltratie van regenwater in de grond te bevorderen.

Berekeningen voor het opvangen en afvoeren van hemelwater per m² 

Het berekenen van de hoeveelheid regenwater die je van een oppervlak moet verzamelen en afvoeren, lijkt in eerste instantie misschien lastig. Gelukkig is het met enkele basisgegevens goed te doen om hier zelf een globale inschatting van te maken. Wilt u direct een exacte berekening gebruik dan onze rekenmodule.

Bepaal het verzamelgebied

Het verzamelgebied is het gebied waar u regenwater kunt opvangen. Voor u als huiseigenaar is dit het dak. Meet de lengte en breedte van dit gebied in meters en vermenigvuldig deze met elkaar om de oppervlakte in vierkante meters (m²) te krijgen.

Controleer de hoeveelheid regen:

De hoeveelheid regen wordt uitgedrukt in millimeters (mm). Dit lijkt misschien weinig maar 1 mm regenval betekent dat er maarliefst 1 liter water per vierkante meter valt.

Bereken het totale volume:

Vermenigvuldig de oppervlakte van uw verzamelgebied (in m²) met de hoeveelheid regen (in mm of liters per m²). Dit geeft het totale volume aan regenwater dat u kunt verzamelen.

Bepaal de afvoercapaciteit:

Om te weten hoeveel water u kunt afvoeren, moet er rekening gehouden worden met goten en afvoerpijpen. Ook de soort grond moet hierin meegenomen worden wanneer u besluit regenwater te laten infiltreren. Dit is een complexe formule waarbij factoren zoals verdamping, de hoek van uw dak en de eigenschappen van de grond een rol spelen. Gelukkig kunt u met behulp van de rekenmodule van GEP Water eenvoudig en snel zelf een juiste berekening maken.

Rol van privaat terrein bij het opvangen van regenwater

Veel hemelwaterverordeningen beschouwen privéterrein als een essentieel onderdeel van regenwaterbeheer. In dit kader moet u als huiseigenaar regenwater op hun eigen terrein op te vangen en behandelen, in plaats van het direct in de riolering te laten afvloeien. De specialisten van GEP staan u graag bij in het gehele traject van ontwerp tot installatie.

regenwater afkoppelen hemelwaterverordening
regenwater afkoppelen met infiltratiekratten

Implementatie en naleving van de Hemelwaterverordening

In Amsterdam houden de lokale autoriteiten toezicht op de implementatie en naleving van de Hemelverordening. Dit doen ze door het verstrekken van informatie en ondersteuning aan bewoners. Maar ook door het uitvoeren van inspecties en het opleggen van boetes voor bij het niet naleving van de eisen.

Verantwoordelijkheden en rol van betrokken partijen

De verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze naleven van de Hemelwaterverordening ligt volledig bij u als huiseigenaar. Wilt u er zeker van zijn dat u aan de meest actuele eisen voldoet neem dan eens vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Zij weten exact wat u moet doen. Maar ook wat u niet moet doen. Zo voorkomt u met GEP Water als uw partner een des-investering, bent u verzekert van kwaliteit en profiteert u van meer dan 25 jaar kennis en praktijkervaring.

Subsidiemogelijkheden en ondersteuning voor eigenaren van gebouwen

De specifieke subsidiemogelijkheden variëren. Als huiseigenaar kunt profiteren van financiële ondersteuning voor initiatieven zoals het installeren van een groen dak, het aanleggen van een regentuin, het inzetten van regenwateropvangsystemen, of het uitvoeren van andere vormen van duurzaam waterbeheer. Deze subsidies kunnen een aanzienlijk deel van de kosten, of soms zelfs de volledige kosten dekken. Door te investeren in deze duurzame oplossingen, draagt u niet alleen bij aan een groener Amsterdam, maar ook financieel profiteren van de beschikbare ondersteuning.

Onze specialisten kennen alle subsidiemogelijkheden die gelden voor u als huiseigenaar in Amsterdam. Voorkom dus dat u teveel betaalt en neem direct contact op met een van onze specialisten.

regenwater afkoppelen bij woningbouw

Voordelen en impact van de verordening opgesomd

Duurzaam waterbeheer, met waterberging en afwateringssystemen, biedt u als huiseigenaar vele voordelen bieden.

  • Preventie tegen overstromingen: Duurzame afwateringssystemen helpen het risico op overstromingen in uw woning tijdens zware regenval te verminderen door de belasting op de bestaande riolering te verminderen.
  • Besparing op waterkosten: Door regenwater op te vangen en te gebruiken voor tuinieren, het doorspoelen van toiletten en andere niet-drinkwater toepassingen, kunt u uw waterrekening verlagen en tegelijkertijd waardevol drinkwater sparen.
  • Bevordering van biodiversiteit: Duurzame waterbeheeroplossingen zoals regentuinen en groene daken kunnen habitats creëren voor lokale planten en dieren, wat bijdraagt aan een verhoogde biodiversiteit.
  • Herstel van natuurlijke watercycli: Systemen die regenwater opvangen en laten infiltreren in de grond, helpen de natuurlijke watercyclus te herstellen en draagt bij aan een betere bodemgezondheid op uw eigendom en in de gehele stad.
  • Verbetering van de luchtkwaliteit: De beplanting die deel uitmaakt van veel duurzame waterbeheersmaatregelen verbetert de luchtkwaliteit rondom uw woning.
  • Klimaatbestendigheid: Door gebruik te maken van duurzaam waterbeheer bereid u uw woning beter voor op de effecten van klimaatverandering, zoals intensievere en frequentere regenval.
  • Esthetische verbetering: Oplossingen zoals regentuinen, groene daken en doorlatende bestrating kunnen niet alleen functioneel zijn, maar ook dragen ook bij aan de visuele aantrekkelijkheid van uw woning.
  • Verlaging van de omgevingstemperatuur: Het gebruik van beplanting in duurzame waterbeheeroplossingen kan helpen om de temperatuur rondom uw woning te verlagen, vooral tijdens warme zomermaanden.

Neem uw verantwoordelijkheid en uw kans

Het beheer van hemelwater in Amsterdam is niet slechts een verantwoordelijkheid, maar ook een kans voor u als Amsterdammer. Een kans om bij te dragen aan een duurzamere, veerkrachtigere stad en tegelijkertijd te profiteren van potentiële subsidies en een verbeterde leefomgeving. Of u nu overweegt om een groen dak te installeren, een regenwateropvangsysteem te implementeren, of andere vormen van duurzaam waterbeheer toe te passen, elke druppel telt. Wij bij GEP Water staan klaar om u te ondersteunen bij elke stap van dit proces.

Maak gebruik van onze rekenmodule om inzicht te krijgen in uw potentieel voor wateropvang en -beheer. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we u kunnen helpen uw rol in het waterbeheer van Amsterdam te vervullen. Samen kunnen we bijdragen aan het waarborgen van een duurzaam en leefbaar Amsterdam voor ons en toekomstige generaties. Uw initiatief vandaag maakt een groot verschil voor de toekomst van de stad.


Succesverhalen en voorbeelden van de Hemelwaterverordening Amsterdam

Mede als gevolg van de hemelwaterverordening in Amsterdam zijn er al een groot aantal regenwatersystemen en voor regenwatergebruik en afkoppelen van regenwater aangelegd. Hieronder volgen een paar voorbeelden van dergelijke regenwatersystemen.

Hemelwaterverordening Amsterdam : regenwatergebruik bij school

Professioneel regenwatersysteem bij een school. Een school is uitgerust met een waterkelder waar tevens een industrieel regenwaterfilter ingebouwd is. Het regenwater van het dak (ca. 3000 m2 dakoppervlak), wordt hiermee opgevangen. Het filter is van het type Trident Industriefilter. Het gefilterde regenwater stroomt de waterkelder in van waaruit het verpompt wordt richting de technische ruimte.

Daar staat een dubbele pomp met systeembesturing die zorgt voor een continue druk bij alle toiletten in het gebouw. Deze besturing, is van het type IRM-8 Watermanager, en schakelt automatisch over op drinkwater zodra de waterkelder leeg geraakt (na langdurige periode van droogte).

Uiteraard is dit regenwatersysteem een kiwa-gecertificeerd systeem conform de EN1717 en Vewin Werkblad 3.8, daarmee voldoet dit regenwatersysteem niet enkel aan alle waterleidingtechnische voorschriften maar ook aan de hemelwaterverordening van Amsterdam.
 
Locatie: Waldenlaan, Amsterdam. 

hemelwaterverordening amsterdam

Foto: Regenwaterpompen in de kelder van de school. Hiermee voldoet de bouw aan de hemelwaterverordening Amsterdam.

hemelwaterverordening amsterdam

Hemelwaterverordening Amsterdam : regenwatergebruik bij woning

Platte regenwatertank, gering graafwerk en bestand tegen (hoog) grondwater. Is geleverd in Amsterdam, vanwege de hoge grondwaterstand. In dit geval is de tank 1.500 liter maar ze zijn tot 7.500 liter leverbaar. En ze kunnen nog onder een parkeerplaats ook want dit type regenwatertank is klasse B verkeersbelastbaar (personenawagens) Uiteraard kunnen de regenwatertanks gekoppeld worden om een groter volume te verkrijgen.

Zie voor meer technische informatie bij de Flatline regenwatertank.
 
Locatie: Distelweg, Amsterdam

hemelwaterverordening amsterdam platte regenwatertank

Foto: Platte flatline regenwatertank van 1.500 liter.

Hemelwaterverordening Amsterdam : regenwatergebruik bij woning

Regenwatersysteem met een tank op de bovenste verdieping, het regenwater van het platte dak stroomt naar beneden de regenwatertank in. Deze tank heeft het design van een muur zodat het geen storend element is op zolder.

Bij dreiging van een lege tank, bij langdurige periode van droogte, zorgt een speciaal vulmechanisme voor bijvulling van de tank met drinkwater. Dit is een speciaal DBS bijvulset. De toiletten op de verdiepingen onder de regenwatertank worden voorzien van regenwater uit deze tank. Zonder pomp, gewoon via de zwaartekracht.
 
Locatie: Prinsengracht, Amsterdam. 

hemelwaterverordening amsterdam vrij verval regenwatersysteem

Foto: inpandige regenwatertank van 500 liter.

Hemelwaterverordening Amsterdam : regenwater voor beregening

Een groot kantoor met binnentuin wordt beregent met regenwater. Regenwater wordt via een filter en zandvanger afgevoerd naar keldertanks die in de parkeergarage staan. Het zijn meerdere tanks die ter plaatse gekoppeld worden als communicerend vat om zo een volume van 5.000 liter te creëeren. Vanuit de tanks wordt de binnentuin beregent met regenwater via een pomp. 
 
Locatie: De Boelelaan, Amsterdam. 

hemelwaterverordening amsterdam regenwatertanks

Foto: binnentanks voor regenwater van 1.000 liter per stuk.

Hemelwaterverordening Amsterdam : school met waterzak voor regenwater

Bij een school op de Potgieterstraat wordt het regenwater van het dak opgevangen en gefilterd. Dit gefilterde regenwater wordt opgeslagen in een grote waterzak. Deze waterzak is ca. 15.000 liter groot en ligt in de kruipruimte.

Naast de waterzak staat een industrieel pompsysteem met dubbele pomp die voor de waterdruk naar alle toiletten in de school zorgt. In de hal hangt een informatief display waarop de scholieren en bezoekers kunnen zien hoeveel water er verbruikt en hoeveel drinkwater er bespaart is.  

Zie voor meer technische informatie bij de waterzak, ze zijn in meerdere volumes levervbaar en ook te koppelen als communicerende vaten. Dus met behulp van waterzakken is een “oneindig” groot volume waterberging realiseerbaar.
 
Locatie: Potgieterstraat, Amsterdam

hemelwaterverordening amsterdam regenwatergebruik

Foto: digitaal display in de hal van de school en de waterzak in de kruipruimte.

hemelwaterverordening amsterdam waterzak

Hemelwaterverordening Amsterdam : appartementencomplex HAUT

HAUT is het hoogste hybride houten gebouw van Nederland, en één van de hoogste ter wereld. HAUT heeft een BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat, is gebouwd conform de gemeentelijke Hemelwaterverordening Amsterdam en heeft de hoogste graad in duurzaamheid. De woontoren heeft 21 verdiepingen en wordt 73 meter hoog. Dit iconische gebouw is gelegen aan de Amstel in Amsterdam.

Om aan het bergingsvolume van de hemelwaterverordening Amsterdam te voldoen zijn er binnentanks in de kelder geplaatst. Deze regenwatertanks zijn gekoppeld als communicerende vaten zodat het vereiste bergingsvolume verkregen wordt.

Zie voor meer informatie van dit project de referentielijst.
 
Locatie: Korte Oudekerkerdijk, Amsterdam

hemelwaterverordening amsterdam binnentanks voor regenwatergebruik

Foto: inpandige regenwatertank van 16.000 liter.

hemelwaterverordening amsterdam binnentanks voor regenwater

Hemelwaterverordening Amsterdam : kantoor the Joan met regenwatersysteem

The Joan is een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw met regenwatergebruik op het Amstel Business Park. Dit kantoorgebouw biedt creatieve bedrijven een comfortabele en duurzame werkplek. Het kantoor staat op een zichtlocatie langs de A10.

Uiteraard worden de toiletten en irrigatievoorzieningen voorzien van schoon regenwater. Het regenwater wordt eerst gefilterd via een industrieel Trident regenwaterfilter. Om het onderhoud te minimaliseren is dit filter uitgerust met filtersproeiers die het filter op gezette tijden automatisch schoon spuit. Zo wordt het onderhoud beperkt tot een snelle en eenvoudige jaarlijkse visuele inspectie.

Zie voor meer informatie van dit project de referentielijst.
 
Locatie: Joan Muyskenweg, Amsterdam

hemelwaterverordening amsterdam regenwatergebruik gep

Foto: technische ruimte met regenwaterpomp en fijnfilters.

hemelwaterverordening amsterdam regenwaterfilters

Hemelwaterverordening Amsterdam : kantoor Circl met regenwatersysteem

Een duurzaam houten paviljoen, midden tussen de hoogbouw van het financiële hart van Nederland, de Amsterdamse Zuidas, dat is CIRCL. Een circulair totaalconcept, bestaande uit horeca, event en workspaces en kunst. Regenwater opvangen was één van de voorwaarden, en uiteraard gebruiken.

Het regenwater vanaf de, oude bestaande hoge, daken wordt opgevangen in twee pompschachten die het regenwater vervolgens verpompen naar twee hoger gelegen filterputten die zich boven de parkeergarage bevinden. In deze filterputten wordt het water gefilterd en het schone water in een tank geleid. Deze tank van 80.000 liter bestaat uit modulaire boxen die, samen met de filterputten, in een waterdichte folie verpakt zijn.

In de technische ruimte staat de, IRM-8 Watermanager, een systeembesturing met dubbele pompen die alle toiletten en urinoirs in het gebouw voorzien van water.

Zie voor meer informatie van dit project de referentielijst.
 
Locatie: Gustav Mahlerplein, Amsterdam

amsterdam hemelwaterverordening hemelwater

Foto: filterputten tussen de boxen van 80.000 liter.

amsterdam hemelwaterverordening regenwater

Hemelwaterverordening Amsterdam : School met regenwatersysteem

“In het kader van duurzaamheid is Regenwater gebruiken een vereiste” was van het bestuur van basisschool “het Wespennest” In Amsterdam. Het gaat immers om de volgende generatie, een school dienst daarin het voorbeeld te geven. Daarom is de nieuwbouw van de school uitgerust met een regenwatersysteem om regenwater te gebruiken.

Het regenwatersysteem bestaat hier uit vier regenwaterputten van elk 20.000 Liter. Deze zijn aan de onderzijde gekoppeld zodat er een waterberging ontstaat van in totaal 80.000 liter.

Zie voor meer informatie van dit project de referentielijst.
 
Locatie: Gustav Mahlerplein, Amsterdam

amsterdam hemelwaterverordening regenwaterputten

Foto: 4 regenwaterputten van elk 20.000 liter.

Wat zijn de eisen in de Hemelwaterverordening van Amsterdam

A. Bergingscapaciteit (60 mm)
Een waterberging heeft een minimale capaciteit nodig van 60 liter per m2. Dit is gekoppeld aan de ambitie van het GRP. Dit is een bui die nu één keer in de honderd jaar voorkomt. Bij nieuwbouw wordt zo extra druk op de riolering voorkomen en blijft het risico op schade in de buurt gelijk. Bij herbouw kan de waterberging het risico op waterschade in de buurt verkleinen.

B. Ledigingstijd (60 uur) en maximale lozingscapaciteit (1 mm/h)
De berging dient binnen 60 uur weer leeg te zijn, zodat de capaciteit beschikbaar is voor de volgende bui. De 60 uur is een afweging tussen zo snel mogelijk weer in staat te zijn om een volgende bui op te vangen, en het voorkomen van te intensieve belasting van de riolering en het oppervlaktewatersysteem ná een bui.

De lediging van een berging gaat het liefst via infiltratie naar het grondwater, vanwege de positieve effecten op de grondwaterstand en het natuurlijk groen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het tegengaan van hittestress en droogte als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast mag op de riolering worden geloosd, maar maximaal met een lozingscapaciteit van 1 liter per uur per m2 bebouwd oppervlak.

Als een bui groter is dan de aangegeven bergingscapaciteit ( >60 mm), mag het surplus direct geloosd worden op de riolering of de openbare ruimte. Dit geeft invulling aan de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor het verwerken van hemelwater, als dat redelijkerwijs niet van de perceeleigenaar kan worden gevergd.

C. Zijn er uitzonderingen?
Het hoofddoel van de hemelwaterverordening in Amsterdam is om wateroverlast te beperken en schade aan gebouwen en infrastructuur te voorkomen. Dit staat eigenlijk haaks op de wens om het hemelwater te gebruiken voor vergroening, verkoeling en tegengaan van droogte. Daarvoor is het nodig het hemelwater zo lang mogelijk vast te houden. In dat geval kan de berging al gevuld zijn als de bui valt (denk aan een volle regenton). Om invulling te geven aan meerder doelstellingen zijn uitzonderingen mogelijk, zoals een hemelwaterberging die voorzien is van een centraal besturingssysteem waarmee op verwachte regenval wordt geanticipeerd, of voor hemelwaterhergebruiksystemen.

Centraal besturingssysteem
Van waterbergingen die zijn aangestuurd door een centraal besturingssysteem (zoals bijvoorbeeld de intelligente aansturing van GEP), wordt de lediging op afstand bestuurd. Zo kan lediging van aangesloten bergingen plaatsvinden afhankelijk van het moment dat er ruimte in de riolering is en van de weersvoorspelling. Wanneer uit weersvoorspellingen blijkt dat er geen bui op komst is, kan lediging op een later moment plaatsvinden. Daarom mogen waterbergingen die zijn aangestuurd door een centraal besturingssysteem het water langer vasthouden dan de gestelde 60 uur en zijn ze niet gebonden aan de maximum lozing op het riool van 1 liter per m2 bebouwd oppervlak per uur.

Hemelwaterhergebruiksysteem
Wanneer hemelwater uit de waterberging wordt hergebruikt, voor bijvoorbeeld toiletspoeling of wasmachine, kan het wenselijk zijn om water ‘op voorraad’ te hebben. Bovenop deze voorraad is een bergingscapaciteit ten behoeve van een heftige regenbui nog steeds nodig. Daarom wordt voor een waterberging met hergebruik een inhoud voorgeschreven van 1,5 x 60 = 90 liter per m2 nieuw bebouwd oppervlak. Daarvan moet 33% binnen 60 uur weer leeg en na 14 dagen voor ten miste 66% leeg en beschikbaar, het restant mag worden geledigd op basis van het gebruik van het aangesloten gebouw.

Vergunningsvrije gebouwen
Er is een uitzondering gemaakt voor een vergunningsvrij gebouw. Die voldoen aan de eisen als ze zijn voorzien van een groen dak, met minimaal 30 liter waterberging per m2. Dit omdat de toetsing en handhaafbaarheid van deze eis voor vergunningsvrije bouwwerken heel erg lastig is. Handhaving via luchtfoto’s op groene daken is goed mogelijk, maar op waterberging zelf niet. Een groen dak kan ook door derden worden geverifieerd en gemeld als die ontbreekt.

Amsterdam houden de lokale autoriteiten toezicht op de implementatie en naleving van de Hemelverordening. Dit doen ze door het verstrekken van informatie en ondersteuning aan bewoners. Maar ook door het uitvoeren van inspecties en het opleggen van boetes voor bij het niet naleving van de eisen.

D. Op welke gebouwen is de verordening van toepassing?
De hemelwaterverordening Amsterdam is in de eerste plaats van toepassing op alle nieuwe gebouwen waarvoor na inwerkingtreding van de verordening een vergunning wordt aangevraagd. Daarnaast is de verordening van toepassing op bestaande gebouwen die ingrijpend worden gerenoveerd (meer dan 25% van de gebouwschil wordt aangepast) of waar het bebouwd oppervlak wordt uitgebreid. Bij dergelijke ingrepen aan een bestaand gebouw is het redelijk om de eisen uit de hemelwaterverordening te laten gelden. Hieronder vallen dus ook nieuwe kelders en souterrains.

Toevoegen van bouwlaag aan bestaand gebouw
De verplichting geldt ook voor bestaande gebouwen waar een of meerdere bouwlagen aan wordt toegevoegd. Deze verplichting geldt niet wanneer uit berekeningen blijkt dat de constructie van het bestaande gebouw de extra belasting van een hemelwaterberging niet kan dragen. Dit terwijl er ook geen mogelijkheden zijn om rond het gebouw in een hemelwaterberging te voorzien. Dit is vooral bedoeld voor die gevallen waarin degene die een bouwlaag toevoegt niet over een tuin of andere grond beschikt om de waterberging te realiseren. Voorkomen wordt hiermee dat de verordening dan de bouwplannen in de weg staat.

Deze hemelwaterverordening is aangesloten op het Omgevingsvergunning Bouwen-traject. Hierbinnen is de eigendomssituatie inzichtelijk en zijn constructieberekeningen aanwezig. Het is dan ook goed te beoordelen of bij het toevoegen van een extra bouwlaag de verplichting wel of niet geldt.

Ook voldoen aan de hemelwaterverordening Amsterdam? 

Meer technische informatie nodig over regenwater afkoppelen, of een ontwerp van een regenwatersysteem dat conform de eisen van de hemelwaterverordening Amsterdam is? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!


Actuele stand van Hemelwaterverordening Amsterdam

Wetgeving in het kader van hemelwaterverordeningen en klimaat is soms onderheving aan voortschreidend inzicht en kan dus van tijd tot tijd aangepast en gewijzigd worden. Aan bovenstaande tekst kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. Voor de actuele stand van zaken verwijzen we naar de gemeente Amsterdam en naar de Amsterdamse hemelwaterverordening in het algemeen.

regenwater afkoppelen infiltratiekratten

Regenwater afkoppelen met infiltratiekratten

regenwater afkoppelen drainageplaat

Regenwater afkoppelen met drainageplaten

regenwater afkoppelen onder bestrating

Regenwater afkoppelen onder een straat

regenwater afkoppelen onder straat

Regenwater afkoppelen met 52 mm drainageplaten

regenwater afkoppelen zakput

Regenwater afkoppelen met een zakput van beton

regenwater afkoppelen infiltratiekrat

Regenwater afkoppelen met infiltratiekratten

Stille systemen

Wij leveren de stilste systemen, door gebruik te maken van stillere pompen, resonantie vrije profielen en leidingen.

KIWA en Belgaqua Gecertificeerd

GEP is als enige KIWA- en Belgaqua gecertificeerd in regenwatersystemen conform de EN1717.

Eigen servicedienst = Betrouwbaar systeem

De eigen servicedienst van GEP biedt een hoge bedrijfszekerheid van het watersysteem door geheel België en Nederland.

Neem contact op met GEP

Wilt u ook uw regenwater afkoppelen? Of heeft u behoefte aan informatie, advies of een regenwatersysteem op maat? Neem dan contact met onze adviseurs op en u ontvangt van ons een offerte voor uw specifieke watersysteem.